Tietosuojalausunto – sosiaalinen media

 

Päivitetty viimeksi: 10.8.2021

 

Astellas Pharma (”Astellas”) kunnioittaa oikeuttanne tietosuojaan. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, keitä me olemme ja kuinka keräämme, luovutamme ja käytämme Teitä koskevia henkilötietoja Astellasin sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, sekä miten voitte käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksianne. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan myös, miten Astellas käyttää henkilötietoja sosiaalisen median kuuntelun yhteydessä (katsokaa tarkemmat tiedot jäljempää). Jos Teillä on henkilötietojenne käyttöä koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, ottakaa meihin yhteyttä tämän tietosuojalausunnon alaosassa annettujen yhteystietojen avulla.

 

Mitä Astellas tekee?

Astellas Pharma on maailmanlaajuinen lääketeollisuuden yhtiö, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa, Japanissa. Päämääränämme on parantaa potilaiden elämää seuraavilla avainalueilla: elinsiirrot, urologia, onkologia ja infektiolääkkeet.

Astellasia koskevia lisätietoja löytyy verkkosivustoltamme kohdasta ”Tietoa Astellas-yhtiöstä” osoitteessa (https://www.astellas.com/fi/about/).

 

Mitä henkilötietoja Astellas kerää ja miksi?

Saatamme kerätä henkilötietoja, jotka luovutatte meille sosiaalisen median kanaviemme kautta (esimerkiksi lähettämällä viestin tai tekemällä julkaisun Astellasin sosiaalisen median kanavassa) tai jotka olette julkaissut julkisissa sosiaalisen median kanavissa (esimerkiksi blogit, keskustelufoorumit ja vastaavat) ja jotka liittyvät Astellasiin, Astellasin tuotteisiin tai sairauksiin ja niiden hoitoon. Tällaista toimintaa kutsutaan sosiaalisen median kuunteluksi.

 Astellas kerää ja käyttää seuraavia henkilötietoluokkia alla kuvattuihin tarkoituksiin:

Henkilötietojen tyypit

Keräämisen syy

Profiilitietonne, toimintanne sosiaalisen median kanavassa ja muut meille jakamanne tai julkisesti jakamanne tiedot. Tällaisia tietoja ovat muun muassa kommentit, viestit, blogikirjoitukset, valokuvat ja videot, sosiaalisen median käyttäjätunnuksenne ja muut mahdolliset julkisesti jakamanne tiedot.

 

Keräämme tietoa useista sosiaalisen median kanavista, kuten LinkedInistä, Twitteristä ja Facebookista (sosiaalisen median kuuntelu), (i) jotta voimme ymmärtää paremmin, miten terveydenhuollon ammattilaiset tai potilaat kokevat tietyt sairaudet tai miten he reagoivat Astellasin tuotteiden käyttöön, sekä seurata yleisen mielipiteen kehittymistä verkkosidosryhmien, kuten terveydenhuollon ammattilaisten, potilasryhmien, toimittajien, kustantamojen ja poliitikkojen keskuudessa, (ii) jotta voimme ymmärtää paremmin Astellasin maineen kehittymistä ja muita markkinatrendejä, (iii) jotta pystymme tunnistamaan hyödyllisiä sidosryhmiä, (iv)jotta viestintämme tekijät saavat tietoa sisällöntuotantoa varten ja tietoa kohderyhmistä julkaisuihin sosiaalisen median kanavissa ja muuta viestintää ja/tai markkinointia tai tiedotusta varten ja (v) jotta voimme vastata tiedusteluihinne tai käsitellä sosiaalisen median kanavien kautta tekemiänne haittavaikutusilmoituksia tai tuotevalituksia.

 

Kenelle Astellas luovuttaa henkilötietoja?

Saatamme luovuttaa henkilötietojanne seuraaviin kategorioihin kuuluville vastaanottajille:

  • Konserniyhtiöillemme, kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja kumppaneille, jotka tarjoavat meille tiedonkäsittelypalveluita tai jotka muuten käsittelevät henkilötietoja niitä tarkoituksia varten, jotka on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa tai jotka ilmoitetaan Teille henkilötietojenne keräämisen yhteydessä. Luettelo nykyisistä konserniyhtiöistämme on saatavilla täällä.
  • Toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille, sääntely- ja valtionviranomaisille, tuomioistuimille tai muille kolmansille osapuolille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä (i) sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi, (ii) käyttääksemme, vahvistaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme tai (iii) suojellaksemme Teidän tai kenen tahansa muun henkilön oikeudellisia etuja.
  • Mahdolliselle ostajalle (ja sen edustajille ja neuvonantajille) minkä tahansa liiketoimintamme osan ostoon, fuusioon tai hankintaan liittyen, edellyttäen, että ilmoitamme ostajalle, että sen on käytettävä henkilötietojanne ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin.
  • Kenelle tahansa muulle henkilölle Teidän luvallanne.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet (vain ETA-maiden kävijät)

Jos olette Euroopan talousalueelta, oikeudelliset perusteemme edellä kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käytölle on kuvattu edellä sikäli kuin tietosuojaan liittyvät oikeutenne tai perusoikeutenne eivät kumoa niitä. Tästä syystä käytämme asianmukaisia keinoja rajoittaaksemme kaikkea henkilötietojen käsittelyä vain välttämättömään laajuuteen ja säilytämme tietoja vain sosiaalisen median kuuntelussa tarvittavan ajan. Jos haluatte rajoittaa henkilötietojenne näkyvyyttä, suosittelemme muuttamaan käyttämienne sosiaalisen median kanavien (esimerkiksi LinkedIn tai Facebook) yksityisyysasetuksia. Lisäksi kehotamme tutustumaan kunkin sosiaalisen median alustan tietosuojalausuntoon, sillä Astellas ei omista eikä hallinnoi näitä alustoja.

Joissakin tapauksissa meillä saattaa olla myös lainsäädännöllinen velvollisuus kerätä henkilötietoja Teiltä, kuten tilanteissa, joissa olette tehnyt haittavaikutusilmoituksen sosiaalisen median kanavassamme tai olemme saaneet tietoa sellaisesta julkisten julkaisujen kuuntelun kautta sosiaalisessa mediassa, tai saatamme muuten tarvita henkilötietojanne suojellaksemme Teidän tai jonkun muun henkilön oikeudellisia etuja, esimerkiksi tiedottaaksemme potilaita heidän käyttämänsä lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista.

Jos pyydämme Teitä antamaan henkilötietojanne täyttääksemme lakisääteisen velvollisuutemme, ilmoitamme tästä selvästi asianmukaisena ajankohtana ja kerromme, onko henkilötietojenne antaminen pakollista vai ei (kerromme myös mahdollisista seurauksista, jos kieltäydytte antamasta henkilötietojanne).

Mikäli Teillä on kysyttävää tai tarvitsette lisätietoja oikeudellisista perusteista, joiden nojalla keräämme ja käytämme henkilötietojanne, ottakaa meihin yhteyttä käyttämällä yhteystietoja, jotka on annettu alla kohdassa ”Yhteydenotto meihin”.

Kuinka Astellas suojelee henkilötietoja?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä suojellaksemme Teitä koskevia henkilötietoja, joita keräämme ja käsittelemme. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan turvallisuustaso, joka on asianmukainen henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden. Tallennamme henkilötietonne verkkojärjestelmään, joka on suojattu asianmukaisin teknisin menetelmin ja johon pääsy on rajoitettu vain tietyille käyttäjille, joiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Henkilötietojanne saatetaan siirtää asuinmaanne ulkopuoliseen maahan ja käsitellä tällaisessa maassa. Näiden maiden tietosuojalait saattavat erota oman maanne vastaavista laeista, eivätkä joissain tapauksissa ehkä tarjoa samanlaista suojaa.

Tarkemmin sanoen palvelimemme sijaitsevat Tanskassa, Norjassa, Suomessa, ja konserniyhtiömme ja kolmansien osapuolien palveluntarjoajamme ja kumppanimme toimivat ympäri maailmaa kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kerätessämme henkilötietojanne saatamme käsitellä niitä missä tahansa näistä maista.

Olemme kuitenkin ryhtyneet asianmukaisiin turvatoimiin, jotka edellyttävät, että henkilötietojanne suojellaan tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Niihin kuuluu mm. Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden noudattaminen konserniyhtiöiden välisissä henkilötietojen siirroissa. Mallisopimuslausekkeissa edellytetään, että kaikki konserniyhtiöt suojelevat käsittelemiään ETA-alueelta peräisin olevia henkilötietoja Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mallisopimuslausekkeemme ovat saatavilla pyynnöstä. Käytämme vastaavia asianmukaisia turvatoimia ulkopuolisten palveluntarjoajiemme ja kumppaneidemme kanssa, ja lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme Teiltä keräämiämme henkilötietoja, kun meillä on siihen jatkuva perusteltu liiketoiminnallinen tarve.

Jos meillä ei ole jatkuvaa, perusteltua liiketoiminnallista tarvetta henkilötietojenne käsittelyyn, me joko poistamme ne tai muutamme ne nimettömiksi tai – jos tämä ei ole mahdollista (esim. koska tietonne on tallennettu varmuuskopioarkistoihin) – säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden lisäkäsittelyn, kunnes niiden poistaminen on mahdollista.

Tietosuojaa koskevat oikeutenne

Teillä on seuraavat tietosuojaa koskevat oikeudet:

  • Jos haluatte tarkastella, korjata tai päivittää henkilötietojanne tai pyytää niiden poistamista, voitte tehdä niin milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
  • Tämä lisäksi jos asutte Euroopan unionin alueella, voitte vastustaa henkilötietojenne käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä tai pyytää henkilötietojenne siirrettävyyttä. Voitte käyttää myös näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
  • Vastaavasti voitte perua antamanne suostumuksen milloin tahansa, jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojanne Teidän suostumukseenne perustuen. Suostumuksenne peruminen ei vaikuta suostumuksen perumista edeltäneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen, eikä tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu muuhun kuin suostumukseenne perustuvan laillisen käsittelyperusteen nojalla.
  • Teillä on oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojenne keräyksestä ja käytöstä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseenne. (Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.)

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, joita vastaanotamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Alaikäisten luovuttamat henkilötiedot

Emme kerää tietoisesti alle 18-vuotiaiden henkilötietoja, ellei meillä ole siihen edellä kuvatun kaltaista laillista velvoitetta.

Tämän tietosuojalausunnon päivitykset

Saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojalausuntoa lainsäädännössä, teknologiassa tai liiketoiminnassa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Kun päivitämme tietosuojalausuntoamme, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme siitä Teille tekemiemme muutosten merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Pyydämme Teitä hyväksymään merkittävät tietosuojalausunnon muutokset, mikäli sovellettavat tietosuojalait sitä edellyttävät.

Tämän tietosuojalausunnon edellisen päivityksen päivämäärä ilmenee tietosuojalausunnon yläosassa olevasta ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärästä.

Yhteydenotto meihin

Voitte käyttää tietosuojaoikeuksianne lähettämällä kyselyn tästä. Mikäli Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat henkilötietojenne käyttöä meidän toimestamme, ottakaa yhteyttä meihin sähköpostitse privacy@astellas.com.

Henkilötietojenne rekisterinpitäjänä toimii Astellas Pharma a/s, filial i Finland, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo – y-tunnus: 2342708-2.