Integritetspolicy – sociala medier

 

Senast uppdaterad: 2021-08-10

 

Astellas Pharma a/s (”Astellas”) respekterar din integritet. Denna integritetspolicy beskriver vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter i samband med sidor och konton som Astellas driver på sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn, samt hur du kan utöva dina dataskyddsrättigheter. Denna integritetspolicy beskriver även hur Astellas använder personuppgifter vid social listening-aktiviteter i allmänhet (se mer information nedan). Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges längst ned i denna integritetspolicy.

 

Vad gör Astellas?

Astellas är ett globalt läkemedelsföretag vars moderbolag har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Vår mission är att förbättra livskvaliteten för patienter inom följande terapiområden: transplantation, urologi, onkologi, antiinfektiva läkemedel samt hematologi.

 Mer information om Astellas finns under fliken ”Om Astellas” på vår webbplats: https://www.astellas.com/se/about.

 

Vilka personuppgifter samlar Astellas in och varför?

Vi kan samla in personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss i våra sociala mediekanaler (till exempel genom att skicka ett meddelande eller ett inlägg till något av Astellas sociala mediekonton) eller som du har gjort tillgängliga på offentliga sociala medieplattformar (inklusive bloggar, forum etc.) gällande Astellas, Astellas produkter, och mer allmänt om sjukdomar och behandlingar. Denna aktivitet kallas även för social listening.

 Astellas samlar in och använder följande kategorier av personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan:

 

Typ av personuppgifter

Varför vi samlar in dem

Innehållet i din profil, information om dina aktiviteter och övrig information som du delar med oss eller gör tillgänglig offentligt. Detta kan inkludera dina personuppgifter i form av kommentarer, meddelanden, blogginlägg, foton och videofilmer, ditt användarnamn i sociala medier och annan information som du publicerar offentligt.

 

Vi samlar in data på olika sociala medieplattformar, till exempel LinkedIn, Twitter och Facebook (social listening), för att (i) få bättre insyn i hur sjukvårdspersonal eller patienter upplever vissa sjukdomar eller reagerar på användningen av Astellas produkter samt i hur den allmänna opinionen utvecklas, under påverkan av onlineaktörer som sjukvårdspersonal, patientgrupper, journalister, förlag och politiker, (ii) få bättre insyn i Astellas rykte samt andra marknadstrender, (iii) identifiera viktiga aktörer som vi kan gynnas av att interagera med, (iv) få information kring våra kommunikationsaktiviteter, inklusive innehåll och målgrupper i inläggen från våra sociala mediekonton och annan kommunikation och/eller marknadsförings- och andra aktiviteter, samt (v) svara på dina frågor eller behandla biverkningsrapporter eller produktklagomål som du har lämnat via sociala mediekanaler.

 

 Vilka delar Astellas mina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

  • Med våra koncernbolag, tredjepartsleverantörer och -partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss, eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller som du informeras om när vi samlar in dina personuppgifter. En lista över våra nuvarande koncernbolag är tillgänglig här:
  • Med en behörig lagstiftande eller brottsbekämpande myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att ett utlämnande är nödvändigt (i) enligt gällande lagar eller förordningar, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagstadgade rättigheter eller (iii) för att försvara dina eller en annan persons vitala intressen.
  • Med en potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med tilltänkta köp, sammanslagningar eller förvärv av någon del av vår verksamhet, under förutsättning att vi informerar köparen om att denna enbart får använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.
  • Med en annan person, med ditt samtycke till detta.

 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter (enbart besökare inom EES)

Om du är en besökare från EES-området utgörs vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan av vårt berättigade intresse, såvida detta intresse inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter. Detta innebär även att vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa behandlingen av eventuella personuppgifter till ett absolut minimum och inte behålla dem längre än vad som krävs för social listening-aktiviteten. Om du vill begränsa vilka som kan se dina personuppgifter ytterligare rekommenderar vi att du använder de integritetsinställningar som är tillgängliga på den aktuella sociala medieplattformen, t.ex. LinkedIn eller Facebook. Vi rekommenderar även att du sätter dig in i den integritetspolicy som gäller för den specifika sociala medieplattform du använder, eftersom dessa plattformar inte ägs eller drivs av Astellas.

I vissa fall kan vi även ha en laglig skyldighet att samla in personuppgifter från dig, exempelvis vid rapportering av potentiella biverkningar som vi kan ha fått information om via dina sociala mediekonton eller när vi utför social listening-aktiviteter i offentligt tillgängliga inlägg. Vi kan även behöva personuppgifterna för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen, t.ex. för att informera patienter om möjliga biverkningar i samband med mediciner de tar.

Om vi ber dig att tillhandahålla dina personuppgifter för att efterleva ett lagkrav kommer vi att klargöra detta vid det aktuella tillfället och informera dig om huruvida du är skyldig att lämna dina personuppgifter eller inte (samt eventuella följder om du inte lämnar dina personuppgifter).

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information angående vår rättsliga grund för att samla in och använda dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Dessa åtgärder är utformade för att uppnå en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till risken i samband med behandling av dina personuppgifter. Specifika åtgärder som vi tillämpar inkluderar lagring av personuppgifter i ett onlinesystem som endast vissa användare har åtkomst till samt lämpliga avtalsenliga och andra tekniska säkerhetsåtgärder.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i, andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan tillämpa dataskyddslagstiftning som avviker från lagstiftningen i ditt land (och som i vissa fall medför en lägre grad av skydd).

Våra servrar finns i Storbritannien, USA och Japan och våra koncernbolag och externa tjänsteleverantörer och partners bedriver sin verksamhet över hela världen. Detta innebär att vi, när vi samlar in dina personuppgifter, kan komma att behandla dem i något av dessa länder.

Vi har emellertid vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behåller sitt skydd i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa åtgärder inkluderar implementering av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag, vilket innebär att alla koncernbolag måste skydda de personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder gentemot våra externa tjänsteleverantörer och partners. Ytterligare information lämnas på begäran.

Datalagring

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in från dig när vi har ett pågående berättigat affärsbehov att göra det.

När vi inte har ett pågående berättigat affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att dina personuppgifter lagras i backup-arkiv), lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills en radering är möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill begära åtkomst, rättelse, uppdatering eller radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Om du är bosatt inom EU har du dessutom rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att flytta dina personuppgifter. Som tidigare nämnts kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke kan du även återkalla ditt samtycke när som helst. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallelsen, och inte heller påverkas den behandling av dina personuppgifter som genomförs med stöd i en annan rättslig grund än samtycke.
  • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet gällande vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information. (Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheter inom EES finns här.)

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från privatpersoner som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Information som tillhandahålls av minderåriga

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om någon under 18 år, förutom om vi har en laglig skyldighet, enligt beskrivningen ovan.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan när som helst komma att uppdatera denna integritetspolicy till följd av förändrad lagstiftning, teknisk utveckling eller affärsutveckling. När vi uppdaterar vår integritetspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig på ett sätt som motsvarar förändringarnas omfattning. Vi kommer att inhämta ditt samtycke till eventuella betydande förändringar av integritetspolicyn om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Du kan se när denna integritetspolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet som anges vid ”Senast uppdaterad” överst i denna integritetspolicy.

Hur du kontaktar oss

Om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter kan du skicka in din begäran här. Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på: privacy@astellas.com.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Astellas Pharma a/s, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Köpenhamn S, Danmark – org.nr: DK10888638.