Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle henkilötietojenne keräämisestä ja käsittelystä

Päivitetty viimeksi: 09.04.2019

Astellas Pharma on maailmanlaajuinen lääkeyritys, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa, Japanissa. Päämääränämme on parantaa potilaiden elämää seuraavilla avainalueilla: elinsiirrot, urologia, onkologia ja infektiolääkkeet. Astellasia koskevia lisätietoja löytyy verkkosivustoltamme kohdasta “About” osoitteessa https://www.astellas.com/fi/about/tietoa-astellas-yhtiosta .

Astellas Pharma filial i Finland (“Astellas”) kunnioittaa oikeuttanne tietosuojaan. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, keitä me olemme ja kuinka keräämme, luovutamme ja käytämme Teitä koskevia henkilötietoja, sekä kuinka Te voitte käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksianne. Jos Teillä on kysyttävää tai huolenaiheita siitä, miten käytämme henkilötietojanne, tai jos haluatte käyttää oikeuksianne – mukaan lukien henkilötietojenne tässä kuvatun kaltaisen käytön vastustaminen – ottakaa meihin yhteyttä käyttämällä tämän tietosuojalausunnon lopussa mainittuja yhteystietoja.

Henkilötietojenne rekisterinpitäjä on Astellas Pharma a/s, filial i Finland, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo  – y-tunnus: 2342708-2.

Mitä henkilötietoja Astellas kerää ja miksi?

Keräämme Teitä koskevia henkilötietoja monista eri lähteistä, mm. Teiltä suoraan sekä seuraavista tahoista: asiakirjat tai lomakkeet, joita annatte osallistuaksenne Astellasin toimeksiantamiin tai tukemiin aloitteisiin, kuten Astellasin toimeksiantamaan kliiniseen tutkimukseen ja tutkimuskehitystoimiin, tai muissa yhteyksissä; julkisesti saatavilla olevat lähteet; CV:t ja ansioluettelot; sekä verkkopohjaiset ja muut tietokannat ja verkkosivut, joita kolmannet osapuolet saattavat hallinnoida puolestamme.

Astellas kerää ja käyttää seuraavia henkilötietokategorioita alla kuvattuihin tarkoituksiin:

  • henkilötiedot kuten nimenne, ikänne, sukupuoli ja yhteystiedot
  • ammatilliset tiedot kuten ammatinharjoituspaikka, työnimike, lääketieteen ala, jolla toimitte, ammatilliset pätevyytenne ja tieteelliset toimintonne (kuten aiempi kokemus kliinisistä tutkimuksista sekä osallistuminen aiempiin tai odotusvaiheessa oleviin tutkimuksiin Astellasin tai muiden yhtiöiden kanssa), akateemisten tai tieteellisten tutkimusten ja artikkelien julkaisut sekä järjestöjen ja hallitusten jäsenyydet; sekä
  • tiedot kanssakäymisestä välillämme, kuten minkälaisia kokouksia olemme järjestäneet, käsitellyt aiheet, tietämyksenne ja kysymykset, joita Teillä on ollut koskien liiketoimintaamme ja tuotteitamme, mitä materiaalia olemme esitelleet Teille ja minkälaista palautetta olette mahdollisesti antanut, sekä mielipiteenne ja toimintatapanne koskien lääkkeenmääräämistä, potilaisiinne ja diagnoosin tekemiseen liittyvät toimintatapanne ja muut samankaltaiset tiedot.

Käsittelemme näitä tietoja asiakastietokannoissamme hallinnoidaksemme välistämme suhdetta Teihin, mukaan lukien mahdollisen yhteistyön, yhteydenoton, käyntien ja kokousten suunnittelemiseksi; arvioidaksemme Teille toimittamiamme tietoja sekä varmistaaksemme, että nämä tiedot ovat olennaisia ammattitaitonne, kiinnostuksenne ja mieltymyksenne huomioiden; sekä ymmärtääksemme tieteellistä ja hoitolähtökohtaista lähestymistapaanne ja tyytyväisyyttänne Astellasin tuotteisiin.

Kenelle Astellas luovuttaa henkilötietoja?

Saatamme luovuttaa henkilötietojanne seuraaviin kategorioihin kuuluville vastaanottajille:

  • Konserniyhtiöillemme, kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja kumppaneille, jotka tarjoavat meille tiedonkäsittelypalveluita tai jotka muuten käsittelevät henkilötietoja niitä tarkoituksia varten, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa tai jotka ilmoitetaan Teille henkilötietojenne keräämisen yhteydessä. Luettelo tämänhetkisistä konsernin yhtiöistä on saatavilla täällä .
  • Toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille, sääntely- ja valtionviranomaisille, tuomioistuimille tai muille kolmansille osapuolille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä (i) sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi, (ii) käyttääksemme, vahvistaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme tai (iii) suojellaksemme Teidän tai kenen tahansa muun henkilön oikeudellisia etuja.
  • Mahdolliselle ostajalle (ja sen edustajille ja neuvonantajille) minkä tahansa liiketoimintamme osan ostoon, fuusioon tai hankintaan liittyen, edellyttäen, että ilmoitamme ostajalle, että sen on käytettävä henkilötietojanne ainoastaan tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin.
  • Kenelle tahansa muulle henkilölle Teidän luvallanne.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet (vain ETA-maiden terveydenhoitopalvelujen tarjoajat)

Jos olette terveydenhoitopalvelujen tarjoaja Euroopan talousalueella, lainmukainen perustamme kerätä ja käyttää yllä kuvattuja henkilötietoja on lainmukainen intressimme ylläpitää suhdetta Teihin.  Jos Teillä on kysyttävää tästä lainmukaisesta perustasta, ottakaa yhteyttä käyttämällä tämän tietosuojalausunnon lopussa esitettyjä yhteystietoja.

Kuinka Astellas suojelee henkilötietoja?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä suojellaksemme Teitä koskevia henkilötietoja, joita keräämme ja käsittelemme. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan turvallisuustaso, joka on asianmukainen henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Henkilötietojanne saatetaan siirtää asuinmaanne ulkopuoliseen maahan ja käsitellä tällaisessa maassa. Näiden maiden tietosuojalait saattavat erota oman maanne vastaavista laeista (eivätkä joissain tapauksissa ehkä tarjoa samanlaista suojaa).

Tarkemmin sanoen palvelimemme, joilla käsittelemme henkilötietojanne, sijaitsevat USA:ssa, ja konserniyhtiömme ja kolmansien osapuolien palveluntarjoajamme ja kumppanimme toimivat ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kerätessämme henkilötietojanne saatamme käsitellä niitä missä tahansa näistä maista.

Olemme kuitenkin ryhtyneet asianmukaisiin turvatoimiin, jotka edellyttävät, että henkilötietojanne suojellaan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Niihin kuuluu mm. Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden noudattaminen konserniyhtiöiden välisissä henkilötietojen siirrossa. Mallisopimuslausekkeet edellyttävät, että kaikki konserniyhtiöt suojelevat käsittelemiään ETA-alueelta peräisin olevia henkilötietoja Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mallisopimuslausekkeemme ovat saatavilla pyynnöstä. Käytämme vastaavia asianmukaisia turvatoimia kolmansien osapuolien palveluntarjoajiemme ja kumppaneidemme kanssa, ja lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme Teiltä keräämiämme henkilötietoja, kun meillä on siihen jatkuva perusteltu liiketoiminnallinen tarve (esimerkiksi tarjotaksemme Teille pyytämäänne palvelua tai noudattaaksemme sovellettavia lakisääteisiä, verotus- tai kirjanpitovaatimuksia).

Jos meillä ei ole jatkuvaa, perusteltua liiketoiminnallista tarvetta henkilötietojenne käsittelyyn, me joko poistamme ne tai muutamme ne nimettömiksi tai – jos tämä ei ole mahdollista (esim. koska tietonne on tallennettu varmuuskopioarkistoihin) – säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden lisäkäsittelyn, kunnes niiden poistaminen on mahdollista.

Tietosuojaa koskevat oikeutenne

Teillä on seuraavat tietosuojaa koskevat oikeudet:

  • Jos haluatte tarkastella, korjata tai päivittää henkilötietojanne tai pyytää niiden poistamista sovellettavan lain mukaisesti, voitte tehdä niin milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alla kohdassa “Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
  • Tämän lisäksi jos asutte Euroopan talousalueella, voitte olla hyväksymättä henkilötietojenne käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä tai pyytää henkilötietojenne siirrettävyyttä. Myös näitä oikeuksia voitte käyttää ottamalla meihin yhteyttä alla kohdassa “Yhteydenotto meihin” annettujen yhteystietojen avulla.
  • Teillä on oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojenne keräyksestä ja käytöstä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseenne. (Euroopan talousalueen, Sveitsin ja eräiden Euroopan ulkopuolisten maiden [Yhdysvallat ja Kanada mukaan lukien] tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, joita vastaanotamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Tämän tietosuojaselosteen päivitykset

Saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta lainsäädännössä, teknologiassa tai liiketoiminnassa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Kun päivitämme tietosuojaselostettamme, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme siitä Teille tekemiemme muutosten merkittävyyden edellyttämällä tavalla.

Yhteydenotto meihin

Voi käyttää tietosuojaoikeuksiasi lähettämällä kyselyn tästä. Mikäli Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita, jotka koskevat henkilötietojenne käyttöä meidän toimestamme, ottakaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse  privacy@astellas.com.