Integritetspolicy för behandling av personuppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal

Policy för integritet

Senast uppdaterad: 2022-02-01

 

Astellas Pharma Inc. och dess globala dotterbolag (”Astellas”, ”vi”, ”vår”) respekterar din rätt till integritet och tar skyldigheten att värna om din integritet på stort allvar. Därför har vi utvecklat den här integritetspolicyn (”policy”) som beskriver varför och hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal (”personuppgifter”), och hur du kan utöva dina dataskyddsrättigheter. Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar all personal som förskriver, administrerar, köper in eller distribuerar Astellas produkter, eller som på annat sätt påverkar köpbeslut eller användning av en Astellas-produkt. Exempel på hälso- och sjukvårdspersonal är läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, transplantationssamordnare, förmånshandläggare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, och definitionen kan variera beroende på lokal lagstiftning.

Ta dig tid att läsa igenom den här policyn noggrant. Om du har frågor eller kommentarer hittar du våra kontaktuppgifter under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Astellas Pharma Inc. är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter, tillsammans med det Astellas-dotterbolag som har en yrkesrelation med dig. Du hittar mer information om det aktuella Astellas-dotterbolaget via följande länk: https://www.astellas.com/en/worldwide.

 

Vad gör Astellas?

Astellas är ett globalt läkemedelsföretag vars moderbolag har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Vårt uppdrag är att förbättra patienters liv. Mer information om Astellas och de terapiområden vi fokuserar på finns under ”Om Astellas” och ”Terapiområden” på vår hemsida:

https://www.astellas.com/se/about.

 

Vilka personuppgifter behandlar Astellas?

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor. De kan komma direkt från dig eller från dokument eller formulär som du lämnar till Astellas för att kunna delta i aktiviteter som Astellas sponsrar eller stöder, till exempel klinisk forskning och utveckling, marknadsundersökningar, observationsstudier eller i andra sammanhang. De kan även komma från affärspartners (d.v.s. den juridiska person som du arbetar för), tredje part (t.ex. leverantörer eller läkemedelsmyndigheter) eller offentliga källor, inklusive yrkesregister, tidskrifter och vetenskapliga portaler, PubMed, ClinicalTrials.gov, kongresshemsidor, hemsidor för universitet eller sjukhus, nationella register, sociala medieplattformar som LinkedIn, Facebook o.s.v. Personuppgifterna kan dessutom hämtas från sökmotorer på nätet, CV:n och jobbansökningar, online-databaser och andra databaser (exempelvis databaser över hälso- och sjukvårdspersonal som drivs av specialiserade dataleverantörer) och hemsidor som ägs och drivs av tredje part.

De personuppgifter som Astellas behandlar ingår i de övergripande kategorier som beskrivs nedan. Databehandlingens omfattning beror på våra interaktioner med dig, och begränsas till de personuppgifter som är nödvändiga för att Astellas ska kunna genomföra interaktionerna.

 

Typ av personuppgifter Exempel
Personidentifierare och biografiska uppgifter

Namn, inkl. titel, nationalitet, födelseort och födelsedatum, personliga foton eller bilder/röstinspelningar i affärssyfte, identitetsuppgifter (passnummer, personnummer, samordningsnummer, nationellt ID, Astellas unika affärspartner-ID), profilnamn eller användarnamn på sociala medier

 

Kontaktuppgifter Postadress (till hemmet och/eller arbetet), telefonnummer, e-postadresser
Yrkesinformation Yrkestitlar, arbetsplats, vilka medicinska områden du är aktiv inom, yrkeskvalifikationer och forskningsarbete (t.ex. år av klinisk erfarenhet, antal publicerade akademiska eller vetenskapliga forskningsrapporter och -artiklar, deltagande i rådgivande organ och kliniska studier samt andra forskningsstudier i samarbete med Astellas och andra företag, ledande positioner, presentationer, medlemskap i yrkesorganisationer, styrelser och kommittéer (även för jävskontroll), CV:n, föredraget språk
Identifierare för administration av betalningar Information om den bakomliggande interaktionen för ett avtal samt värdet av de belopp som överförts till dig inom ett avtal, om du är slutlig mottagare, personnummer/socialförsäkringsnummer, nationella ID-nummer, legitimationsnummer, bankkontouppgifter
Affärsresor och möten Information om resa/boende/uppehälle i samband med affärsresor och företagsarrangemang, särskilda villkor (önskemål/krav gällande kost, information om funktionshinder)
Elektroniska personidentifierare

Dina elektroniska identifieringsuppgifter när de krävs för att tillhandahålla tjänster via de hemsidor eller appar som vi driver (t.ex. användarnamn, lösenord, IP-adress, enhetstyp, unika enhets-ID-nummer, typ av webbläsare, övergripande geografisk plats (t.ex. på lands- eller ortsnivå) och annan teknisk information, bild- eller ljudinspelning). Vi kan även komma att samla in information om hur din enhet har interagerat med vår hemsida eller app, inklusive vilka sidor du har besökt och vilka dokument, filer eller appar du har laddat ned (vi använder Google Analytics eller Adobe Analytics för detta).

 

Information om interaktioner med Astellas

Information om interaktioner med oss. Det kan till exempel handla om vilken typ av möten vi har haft, vilka ämnen som har diskuterats, vilka frågor du har ställt och vilken kunskap du har om vår verksamhet och våra produkter, eller vilken typ av material vi har delat med dig och vilken återkoppling du har lämnat (t.ex. när du fyller i formulär, antingen inför eller under ett av Astellas arrangemang, eller när du lämnar återkoppling via en undersökning). Det kan även röra sig om dina åsikter och rutiner kring förskrivning, rutiner kring dina patienter och diagnostisering, och liknande information som även kan samlas in i form av marknadsundersökningar och/eller observationsstudier via en extern byrå eller datamäklare. Det kan även gälla information om din användning, dina svar och/eller dina inställningar, inklusive kommunikationskanaler och frekvens.

Vissa tjänster, hemsidor eller appar, till exempel Astellas-Pro, sparar information om ditt besök, vilka sidor du har besökt o.s.v., men bara om du har lämnat samtycke till aktuella cookies. Du kan ta tillbaka eller ändra dina cookiespreferenser när som helst genom att välja cookies i förklaringen om cookies längst ner på sidan för den tjänst, hemsida, app o.s.v. som används för att samla in uppgifterna.

 

 

Varför behandlar Astellas personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand av berättigat intresse, i avtalssyfte och när det krävs enligt lag, för att hantera vår yrkesrelation med dig och främst för följande ändamål:

Nr Behandlingsändamål
1 Utveckla och stärka vår yrkesrelation med dig och öka din kunskap om Astellas produkter. Öka vår kunskap om relevanta sjukdomsområden och trender inom patientvård för att förbättra vår förmåga att ge värdefull behandling som förbättrar patienternas liv. Göra en allmän segmentering av intressenter inom ditt geografiska område och specialområde. Identifiera viktiga externa experter och lämpliga platser för genomförande av kliniska studier.
2 Hantera vår yrkesrelation med dig i våra kunddatabaser (t.ex. Veeva eller Sales Force), bland annat för att planera eventuella samarbeten, kontakter, besök och möten (virtuella och/eller fysiska) med dig och genomföra sådana aktiviteter. Detta inkluderar planering, rapportering och uppföljning av våra aktiviteter med dig och det material som lämnats till dig. Bland annat genom att mäta våra interaktioner för att kunna utveckla, dela och utvärdera den information vi ger dig om sjukdomar och om Astellas produkter och tjänster, samt säkerställa att den är relevant i förhållande till dina kunskaper, intressen och preferenser, baserat på vår utvärdering och rankning av din profil och dina åsikter, rutiner och processer. Utveckla databaser med ledande aktörer och nyckelexperter inom olika terapiområden. Förstå din vetenskapliga och terapeutiska inriktning och hur nöjd du är med Astellas produkter och tjänster.
3 Hantera vår interaktion med dig. Dels i samband med avtal som gäller för tjänster som du tillhandahåller, bland annat för att avgöra lämplig ersättningsnivå baserat på dina yrkesmässiga kvalifikationer (marknadsvärde), uppfylla våra skyldigheter och utöva våra rättigheter enligt sådana avtal. Dels i samband med avtal som gäller för tjänster som Astellas levererar till dig eller till den organisation du arbetar för.
4 Dokumentera våra transaktioner med dig och säkerställa öppenhet för värdeöverföringar där du är slutlig mottagare (exempelvis bidrag till kostnader i samband med utbildningstillfällen som anordnas av Astellas, inklusive utgifter för resa och logi samt avgifter för talar- och konsulttjänster).
5 Hantera samtycke som du har lämnat till Astellas (t.ex. samtycke till elektronisk marknadsföring) eller samtycke till att Astellas offentliggör personuppgifter om dig i enlighet med avtal ingångna med dig (inklusive, men inte begränsat till, ditt namn och beloppet och/eller värdet av de överföringar som gjorts till dig enligt sådana avtal) när samtycke krävs enligt bestämmelser eller lagstiftning.
6 Hantera våra IT-resurser, inklusive infrastruktur och affärskontinuitet. Ge dig åtkomst till vår information och våra tjänster, bland annat för att säkerställa begränsad åtkomst till tjänster och information som bara hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till. För att få större kunskap om din användning av våra hemsidor och/eller appar och vilket innehåll som är av intresse för dig, så att vi kan förbättra kvaliteten och relevansen för vår hemsida och/eller våra appar, samt för intern analys. Vissa av de här uppgifterna kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik. Detta förklaras mer ingående vid själva insamlingen av cookies.
7 Hantera eventuella förfrågningar som du skickar till oss om läkemedel (t.ex. om läkemedelsprover eller användning enligt compassionate use) och om läkemedelsinformation, inklusive information om dina patienter eller deras vårdgivare.
8 När det krävs eller är tillåtet enligt lag, branschregler eller vid behov, för att Astellas ska kunna skydda sina intressen, inklusive att hantera företagets complianceprogram. För att följa lagar, regleringar, branschstandards eller -praxis och etiska skyldigheter, för monitorering, revisions- eller inspektionsändamål. För att leva upp till legala rättigheter, driva rättsliga åtgärder eller rättstvister (till exempel när det är nödvändigt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri, brott eller svara på en tillsynsutredning).
9 Registrera, lagra, hantera och följa upp information om biverkningar eller reklamationer för Astellas läkemedel, som kan rapporteras av dig. För att möjliggöra direkt kommunikation med dig i samband med viktiga och i vissa fall livsavgörande säkerhetsvarningar och indragningar av läkemedel och för att främja och utvärdera effektiviteten i vår kommunikation till dig i samband med riskhanteringsplaner kopplade till våra produkter.
10 Genomföra enkäter, marknadsundersökningar och social listening-aktiviteter för att få kunskap om dina insikter och åsikter om Astellas position inom life science-sektorn samt synpunkter och uppfattningar hos hälso- och sjukvården gällande olika frågor och ämnesområden.
11 Hantera vår yrkesrelation med dig inom ramen för samarbetsavtal med våra partners (inklusive andra läkemedelsföretag eller företag som vi marknadsför ett läkemedel tillsammans med) samt förenkla eventuella bolagstransaktioner och tillhörande due diligence-processer. Detta inkluderar överföring av försäljningstillstånd till en ny ägare, sammanslagningar, förvärv och andra typer av överlåtelser och omstruktureringar.
12 Hantera aktiviteter i samband med ditt deltagande i möten eller arrangemang, online eller live, som anordnas eller stöds av Astellas. Skicka direktmarknadsföring, medicinska och vetenskapliga uppdateringar, företagsinformation och/eller information om våra produkter eller tjänster via post eller elektroniskt.
13 Om du besöker vårt kontor eller våra lokaler samlar vi in grundläggande information av säkerhetsskäl för att hantera åtkomsten till byggnaden.  Vi kan även ta bilder med våra övervakningskameror.
14 Dokumentation och register över officiell korrespondens med myndigheter som Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter och offentliga organ i samband med Astellas verksamhet som läkemedelsföretag.

 

I allmänhet använder vi bara de personuppgifter som vi samlar in från dig för de ändamål som beskrivs i den här integritetspolicyn, eller för de ändamål som vi beskriver när vi samlar in dina personuppgifter. Vi kan även behandla dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med de ändamål vi har beskrivit för dig (t.ex. arkivering i allmänhetens intresse, vetenskaplig eller historisk forskning, eller statistik) om och när det är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (för hälso- och sjukvårdspersonal i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att:

 • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning eller andra förordningar (t.ex. skattelagstiftning och andra bestämmelser gällande ekonomi eller öppenhet).
 • Uppfylla vårt avtal med dig, eller på din begäran vidta lämpliga åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Skydda dina eller en annan persons vitala intressen, t.ex. för att informera patienter om möjliga biverkningar i samband med läkemedel de tar.
 • När vi har fått ditt samtycke (i dessa fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke).
 • För att bemöta ett samhällsintresse kopplat till folkhälsa, där det krävs av oss att vi samlar in särskilda personuppgiftskategorier kopplade till sådant samhällsintresse (t.ex. åtgärder för att förhindra spridning av covid-19).
 • Uppfylla våra berättigade intressen som läkemedelsföretag, enligt beskrivningen i tabellen ”Behandlingsändamål” ovan, om inte dina dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre.

 

I de fall då vår behandling av dina personuppgifter inte redan omfattas av någon av de rättsliga grunderna ovan kommer vi antingen att förse dig med en separat integritetspolicy som anger den aktuella rättsliga grunden, eller i förväg be om ditt uttalade och specifika samtycke till sådan behandling.

I de fall då vår behandling av dina personuppgifter krävs som en delav ett avtal med dig,       kan en vägran att lämna dessa uppgifter hindra Astellas från att ingå avtalet, eller innebära att Astellas inte kan uppfylla sina avtalsförpliktelser.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om vår rättsliga grund för att samla in och använda dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.

 

Hur behandlar Astellas mina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den här policyn och enligt följande principer:

 • Korrekthet: Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett rättvist, skäligt och rimligt sätt. Det innebär att vi är öppna med hur vi behandlar personuppgifter och att vi behandlar dem enligt gällande lagstiftning.
 • Ändamålsbegränsning: Vi kommer att behandla personuppgifterna för de lagliga ändamål som nämns ovan, och vi kommer inte att behandla dem på ett sätt som inte följer dessa ändamål.
 • Proportionalitet: Vi kommer att behandla personuppgifterna på ett sätt som står i proportion till behandlingens ändamål.
 • Datakvalitet: Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi lagrar är korrekta och fullständiga och att de, vid behov, hålls uppdaterade.

 

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig bearbetning eller delning. De här åtgärderna är utformade för att uppnå en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till risken i samband med behandling av dina personuppgifter.

 

Vilka delar Astellas mina personuppgifter med?

Vi kan anlita tredje part för att behandla personuppgifter för Astellas räkning. Vi kräver att dessa personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifterna exakt enligt våra instruktioner och att de vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hålls skyddade. Vi kan dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

Våra dotterbolag och koncernbolag Överföring för ändamål som följer denna policy. En lista över våra nuvarande koncernbolag finns på https://www.astellas.com/en/worldwide
Externa tjänsteleverantörer och partners

Tredje part som levererar databehandlingstjänster, eller som på annat sätt behandlar personuppgifter på ett sätt som följer den här policyn eller som du informeras om när vi samlar in dina personuppgifter. Sådan tredje part kan behandla dina personuppgifter i samband med följande aktiviteter:

1.       För att skapa och sprida utbildningsmaterial om sjukdomar, produktkampanjer och -material, affärskommunikation och PR-aktiviteter i tryckt och elektronisk form.

2.       Konsulttjänster, t.ex. rådgivande organ och fakulteter.

3.       Marknadsundersökningar och social listening-aktiviteter.

4.       Planering, genomförande och utvärdering av våra besök, arrangemang och interaktioner, inklusive drift av CRM-system (Customer Relationship Management) samt profilering, segmentering och målgruppsinriktning.

5.       Kliniska prövningar och publikationer, inklusive samarbete med kontraktforskningsföretag (CRO).

6.       Övervakning och internrevision samt lämpliga korrigerande/förebyggande åtgärder.

7.       Gemensamma marknadsföringsaktiviteter med andra företag.

8.       Hantering av förfrågningar från tredje part och registrerade personer samt av klagomål, rättsliga åtgärder och visselblåsarfunktioner.

9.       Behandling och utbetalning av arvoden, hantering av resekostnader och kompensation för utlägg samt offentliggörande av dessa enligt gällande branschregler.

10.   Infrastruktur- och apptjänster, hantering av IT-plattformar och IT-support samt interna och externa kommunikationstjänster.

11.   Registrering och hantering av förfrågningar om medicinsk information och/eller rapporterade biverkningar eller produktreklamationer.

12.   Distribution av kommunikation som krävs enligt lag.

13.   Upprätthållande av säkerhet och trygghet vid Astellas anläggningar eller arrangemang som anordnas av Astellas.

Konsulter Byråer, konsulter, revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande i samband med de rådgivningstjänster de levererar till oss i berättigat affärssyfte och med avtalsförbud mot att använda personuppgifterna för något annat ändamål.
Behöriga myndigheter En behörig lagstiftande eller brottsbekämpande myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att ett utlämnande är nödvändigt (i) enligt gällande lagar eller förordningar, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagstadgade rättigheter, (iii) för att bemöta förfrågningar om regelverk eller utredningar, eller utreda anmälningar från visselblåsare, eller (iv) för att försvara dina eller en annan persons vitala intressen.
Potentiella köpare (samt deras ombud och rådgivare) I samband med planerade köp, sammanslagningar eller förvärv av någon del av vår verksamhet, under förutsättning att vi informerar köparna om att de bara får använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy.
Övriga personer Sådan överföring baseras enbart på ditt samtycke.

 

Astellas säljer inte, och kommer inte att sälja, dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Vi vidtar även åtgärder för att bara tillåta åtkomst till personuppgifter för de medarbetare som har ett berättigat affärsintresse av åtkomst och med ett avtalsförbud mot att använda personuppgifterna för något annat ändamål.

 

Internationella dataöverföringar 

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt, inklusive Kina, Indien, Filippinerna, Singapore och USA. De här länderna kan ha en annan dataskyddslagstiftning än ditt land (och i vissa fall en lägre skyddsnivå). Dessutom har våra koncernbolag och externa tjänsteleverantörer och partners verksamhet i olika delar av världen. Detta innebär att vi kan behandla dina personuppgifter i något av dessa länder. 

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behåller sitt skydd enligt den här policyn. Det inkluderar tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag, så att alla koncernbolag måste skydda de personuppgifter som de behandlar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan även utöva de rättigheter som beskrivs under rubriken ”Dina dataskyddsrättigheter” nedan i samband med personuppgifter som vi överför till koncernbolag utanför landet där du bor. Vi tillämpar liknande lämpliga avtalsenliga säkerhetsåtgärder gentemot våra externa tjänsteleverantörer och partners.  

Du kan få ytterligare information genom att kontakta vårt dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som du hittar under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan. 

 

Datalagring

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in om dig när vi har ett pågående berättigat affärsbehov eller en laglig skyldighet att göra det. Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet, eller vad som krävs enligt lag, avtal, Astellas Global Policy for Records and Information Management och Astellas Records Retention Schedule.

 

Dina dataskyddsrättigheter

Vi svarar på förfrågningar som vi får från privatpersoner som vill utöva sina dataskyddsrättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 • Om du vill begära åtkomst, rättelse eller uppdatering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Du kan ha rätt att uppmana oss att radera dina personuppgifter, beroende på vilken lagstiftning som gäller där du bor. Om du vill utöva din rätt att radera uppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Du kan dessutom, under vissa omständigheter, ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att flytta dina personuppgifter. Som tidigare nämnts kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke kan du även återkalla ditt samtycke när som helst. Att du återkallar samtycket påverkar inte behandlingens laglighet före återkallelsen, och inte heller påverkas behandling som stöds av en annan rättslig grund än samtycke.
 • Du kan ha rätt att invända mot att uppgifterna används i marknadsföringssyfte. När denna rättighet gäller kan du välja funktionen ”Avsluta prenumerationen” i den aktuella kommunikationen, eller kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet gällande vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information. (Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hittar du på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/).
 • Om vi använder oss av någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, kommer vi omedelbart att ge dig information om logiken bakom, samt innebörden och de tänkbara konsekvenserna av sådan behandling för dig.

 

Klassificering och automatiserat beslutsfattande

Vi kan använda algoritmer i våra profileringsaktiviteter och våra beslut. Vi kan till exempel kategorisera dig som läkare med hjälp av algoritmer som bedömer dina yrkeskunskaper, exempelvis forskning och publikationer, klinisk erfarenhet, akademiska kvalifikationer och kommunikationspreferenser. Vi använder kategoriseringen för att underlätta vår planering av potentiella samarbeten, kontakter, besök och möten med dig. Beslut baserade på algoritmer fattas vanligtvis manuellt och får inga betydande konsekvenser för dig. Vi kommer däremot att ge dig ytterligare information och, om det krävs, i förväg be om ditt samtycke om helautomatiserade processer används som innebär rättsliga eller andra betydande konsekvenser för dig.

 

Användning av Astellas hemsida eller appar av minderåriga

Vår hemsida, våra appar och våra onlinetjänster är inte avsedda att användas av personer under 18 år.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan när som helst uppdatera den här policyn till följd av förändrad lagstiftning, teknisk utveckling eller affärsutveckling. När vi uppdaterar vår policy kommer vi att publicera eventuella ändringar på de berörda integritetssidorna på våra bolags hemsidor (du hittar en lista över våra hemsidor på: https://www.astellas.com/eu/worldwide). Vi kan även vidta ytterligare åtgärder för att informera dig, på ett sätt som motsvarar förändringarnas omfattning. Du kan se när den här policyn uppdaterades senast genom att kontrollera datumet vid ”Senast uppdaterad” överst i policyn.

 

Hur du kontaktar oss

Om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter kan du skicka din begäran via: http://www.astellas.com/eu/dsr.

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Astellas dataskyddsombud på: privacy@astellas.com.