VILLKOR OCH REGLER FÖR ANVÄNDNING

 1. Inledning

1.1 Följande villkor och regler (”Användarvillkor”) gäller för din åtkomst till och användning av webbplatsen, som drivs av Astellas Pharma AB, vars registrerade adress är Box 21046, 200 21 Malmö (hädanefter kallat ”Astellas”, ”vi”, “vår” eller ”oss”) (”Webbplatsen”). Användning av vår webbplats omfattar åtkomst och surfning.

1.2 Dessa villkor och regler ska läsas tillsammans med och gälla utöver vår integritetspolicy. Läs dessa villkor och regler och vår integritetspolicy noggrant och spara och/eller skriv ut en kopia för framtida referens, eftersom båda styr din användning av vår webbplats.

1.3 Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar dessa användarvillkor och integritetspolicyn och kommer att följa dem. Om du inte samtycker till eller inte kan följa dessa användarvillkor eller integritetspolicyn måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.

 1. Ändringar av dessa användarvillkor

2.1 Astellas kan ändra dessa användarvillkor genom att ändra denna sida och genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att acceptera ändringarna. Kontrollera denna sida då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar.

 1. Ändringar av vår webbplats

3.1 Vi kan komma att uppdatera vår webbplats då och då samt ändra innehållet som är tillgängligt för besökare av webbplatsen, men vi är inte skyldiga att uppdatera webbplatsen och garanterar inte att webbplatsen och innehållet är aktuellt.

3.2 Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll som är tillgängligt på den, kommer att vara fritt från fel eller utelämnanden.

3.3 Om du har några frågor om vår webbplats, dessa användarvillkor eller önskar kontakta oss av någon annan orsak kan du göra det via kontakt.dk@astellas.com.

 1. Att gå till vår webbplats

4.1 Webbplatsen är tillgänglig utan kostnad för dig.

4.2 Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller att din åtkomst till den inte kommer att avbrytas. Åtkomst beviljas på temporär basis och vi kan avbryta, dra tillbaka, stänga eller ändra hela eller delar av webbplatsen utan att meddela detta, oavsett orsak. Vi kommer inte att vara skadeståndsskyldiga till dig om webbplatsen av någon orsak inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt.

4.3 Denna webbplats är endast avsedd att användas av personer som bor i Sverige.

4.4 Vi lovar inte att innehåll tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt för, eller tillgängligt på, andra platser. Vi kan begränsa vår webbplats tillgänglighet för personer eller geografiska områden när som helst. Om du väljer att gå till vår webbplats utanför Sverige gör du det på egen risk.

 1. Din användning av webbplatsen

5.1 När du använder vår webbplats, samtycker du till att inte:

 1. a) använda webbplatsen för något syfte som är olagligt, olämpligt eller illegalt;
 2. b) använda webbplatsen på ett sätt som kränker någon annans rättigheter eller begränsar eller hindrar någon annans användning och glädje av webbplatsen;
 3. c) demontera, återskapa eller på annat sätt dekompilera någon mjukvara, några applikationer, uppdateringar eller hårdvara som är tillgänglig via webbplatsen; eller
 4. d) använda webbplatsen på något annat sätt som inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor.

5.2 Du accepterar att det är ditt ansvar att säkerställa att du har installerat antivirusprogram, brandvägg och annan lämplig säkerhetsmjukvara när du surfar på internet och går till denna webbplats och för att upprätthålla säkerheten för alla lösenord/användarnamn avseende alla användarkonton relaterade till webbplatsen (om tillämpligt). Astellas kan inte ansvara för din underlåtelse att vidta rimliga försiktighetsåtgärder när du surfar på internet och vår webbplats.

5.3 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller andra material som är skadliga eller gör teknisk skada. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, server på vilken vår webbplats lagras eller någon annan server, dator eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats via en denial of service-attack eller en distributed denial of service-attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå en kriminell handling och vi kommer att anmäla alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. Om du bryter mot detta villkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.[A3]

5.4 Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast i syfte att ge allmän information och är inte avsedd att ge råd som du ska förlita dig på. Du måste söka professionell rådgivning eller råd från specialist innan du vidtar, eller avstår från att vidta, någon åtgärd baserat på innehållet på vår webbplats.

5.5 Även om vi gör rimliga ansträngningar att uppdatera informationen på vår webbplats, ger vi inga garantier, löften eller försäkringar om att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt, inte heller att webbplatsen inte kränker några tredjepartsrättigheter. Vi tar inte ansvar och är inte skadeståndsskyldiga för din användning av innehållet på webbplatsen och din användning är helt på din egen risk.

 1. Immateriella äganderättigheter

6.1 Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella äganderättigheter på vår webbplats och i materialet som publiceras på den. Immateriella äganderättigheter inkluderar text, bilder, ljud och videoklipp och andra verk publicerade på webbplatsen. Dessa verk skyddas av äganderättigheter och avtal världen över och alla sådana rättigheter förbehålls.

6.2 Om du följer dessa användarvillkor, kan du se, ladda ner, skriva ut och använda innehåll från webbplatsen förutsatt att:

 1. a) vår status som författare av innehållet alltid tydliggörs;
 2. b) du inte använder innehållet för kommersiella ändamål;
 3. c) du inte ändrar innehållet på webbplatsen på något sätt; och att
 4. d) du inte ändrar innehållet och att du använder illustrationer och annat visuellt innehåll på webbplatsen tillsammans med tillhörande text.

6.3 Du får inte använda innehållet på webbplatsen på något sätt som är oförenligt med dessa användarvillkor såvida du inte har inhämtat vårt skriftliga godkännande i förväg. Om du skriver av, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid mot dessa användarvillkor upphör din rätt att använda webbplatsen och du måste, om vi så beslutar, återsända alla kopior av materialen du har gjort.

 1. Användargenererat innehåll

7.1 Astellas kan inkludera funktionalitet på webbplatsen som gör det möjligt för dig att posta eller skicka in innehåll till webbplatsen, till exempel på ett offentligt forum eller en blogg. Genom att skicka in innehåll, samtycker du till att:

 1. a) du ansvarar helt för innehållet som du postar eller skickar in och att du inte kommer att skicka in något innehåll som på något sätt är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, nedsättande, vulgärt, obscent, rasistiskt, etniskt nedsättande eller på annat sätt olagligt och/eller på något sätt stötande;
 2. b) du lovar att allt innehåll är: (i) ditt originalinnehåll och att ingen annan part har någon rätt, äganderätt eller intresse i innehållet, och/eller (ii) du har de nödvändiga rättigheterna, licenserna, samtyckena och tillstånden att posta innehållet på webbplatsen för Astellas att använda i enlighet med dessa användarvillkor.

7.2 När du skickar innehåll till vår webbplats, ger du följande tillstånd:

 1. a) ett icke-exklusivt, royaltyfritt, världsomspännande tillstånd för Astellas att använda innehållet på ett sätt som vi anser vara lämpligt och att ge andra tillstånd att göra det. Du samtycker också till att oåterkalleligt och villkorslöst avsäga dig alla moraliska rättigheter som du kan ha till något av innehållet som postas av dig på webbplatsen; och
 2. b) ett icke-exklusivt, royaltyfritt tillstånd för andra användare av webbplatsen att nå ditt innehåll via webbplatsen i syfte att gå till sådant innehåll och använda det i enlighet med dessa användarvillkor.

7.3 Astellas kan gallra, granska, redigera, ändra, avvisa eller ta bort innehåll som skickats till eller postats på webbplatsen när som helst av vilken orsak som helst, även om vi inte har någon skyldighet att göra det. Vi är inte ansvariga för något innehåll som postats eller skickats för att postas av dig eller någon annan tredjepartsanvändare av webbplatsen.

7.4 Vi har ingen skyldighet att behålla något innehåll och kommer inte att vara ansvariga inför dig för borttagning, förstörelse eller förlust av något innehåll som inte tillhandahållits av oss. Vi kan behålla innehåll om det är nödvändigt för att vi ska kunna följa våra juridiska skyldigheter, för att lösa tvister och genomdriva dessa användarvillkor.

 1. Begränsning av vårt ansvar

8.1 Ingenting i dessa användarvillkor begränsar eller exkluderar: (i) vår ansvarsskyldighet för personskada eller dödsfall orsakat av vår försummelse, bedrägeri eller bedräglig felaktig förvanskning av; (ii) dina rättigheter enligt konsumentlagar; eller (iii) annan ansvarsskyldighet som inte kan begränsas eller exkluderas enligt svensk lag.

8.2 Så långt lagen medger, exkluderar vi uttryckligen alla löften, garantier, förhållanden eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller annat innehåll på den, vare sig uttryckta eller underförstådda.

8.3 Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga för någon förlust eller skada, antingen de är avtalsrättsliga eller inte (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om förlusten eller skadan var förutsägbar, som sker till följd av eller i samband med:

 1. a) användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats; eller
 2. b) användning eller förlitan på innehåll som visas eller är tillgängligt på vår webbplats.

8.4 Om du är en företagsägare, observera att vi i synnerhet inte kommer att vara ansvariga för:

 1. a) förlust av intäkter, försäljning, affärsverksamhet eller vinst;
 2. b) avbrott i affärsverksamhet;
 3. c) förlust avförväntade besparingar;
 4. d) förlust av goodwill, möjlighet eller rykte;
 5. e) förlust av data; eller
 6. f) någon särskild, indirekt, oavsiktlig förlust, följdförlust, sanktionsförlust eller förlust på grund av strafföreläggande oavsett hur den orsakats,

som uppstår från eller i samband med dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen (vare sig kravet ställs för kontraktsbrott, försumlighet eller något annat skadestånd, enligt lag eller på annat sätt).

8.5 Om du är en konsumentanvändare, observera att vi endast tillhandahåller webbplatsen för hemma- och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för några kommersiella eller affärsmässiga syften och vi är inte ansvariga för dig för eventuell förlust av intäkter, förlust av affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller förlust av affärsmöjlighet. Vi ska inte vara ansvariga för eventuell förlust eller skada orsakad av virus, DDOS-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsskyddat material, på grund av din användning av vår webbplats eller på grund av din nedladdning av något innehåll på den eller någon annan webbplats kopplad till den.

8.6 Information som överförs via denna webbplats kommer att överföras via offentliga telekommunikationsnätverk. Vi lovar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att driften av denna webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri och tar inget ansvar för detta.

 1. Länkar till tredjepartswebbplatser

9.1 Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Vi undersöker, omfattar eller på annat sätt godkänner inte innehållet i en tredjepartswebbplats och din användning av sådana webbplatser sker helt på egen risk och vi har inte kontroll över innehållet i någon tredjepartswebbplats.

9.2 Vi tar inte ansvar för eller är skadeståndsskyldiga för sådana tredjepartswebbplatsers tillgänglighet eller innehåll, och vi är inte ansvariga för skada du kan lida från att besöka och/eller använda dem.

 1. Andra viktiga villkor

10.1 Astellas kan lägga ner webbplatsen eller avsluta vissa funktioner och funktionaliteter på webbplatsen omedelbart när som helst efter eget godtycke.

10.2 Om någon av dessa användarvillkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller omöjliga att genomdriva av en rättslig instans eller kompetens jurisdiktion, ska resten av dessa användarvillkor förbli giltigt och i kraft.

10.3 Underlåtelse av Astellas att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse.

10.4 Utom som uttryckligen anges i dessa användarvillkor är ingenting i dessa användarvillkor avsedda att utgöra några rättigheter, gottgörelser eller förmåner till någon annan person än dig och Astellas.

10.5 Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare villkor, garantier och/eller representationer i den möjligaste mån som lagen medger.

10.6 Astellas kan stänga av din åtkomst till webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor. Dessutom kan antingen du eller vi säga upp vårt avtal i enlighet med dessa användarvillkor när som helst genom att skriva till den andra parten. Om detta avtal sägs upp av dig måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.

10.7 Om du är en konsument, observera att dessa användarvillkor, deras ämne och utformning styrs av svensk lag. Både du och vi samtycker till att domstolarna i Sverige kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion.

10.8 Om du är ett företag, ska dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppstår från eller i samband med dem eller deras ämne eller utformning (inklusive icke-avtalsmässiga tvister eller krav) ska styras och utgöras av lagarna i Sverige. Om du vidtar någon juridisk åtgärd som rör din användning av webbplatsen eller dessa användarvillkor, samtycker du till att göra det i domstol i Sverige.

10.9 Dessa användarvillkor och integritetspolicy är tillgängliga på följande språk: svenska.