Policy för integritet

Information till hälso- och sjukvårdspersonal om insamling och behandling av dina personuppgifter
Policy för integritet till arrangemang
Sekretessmeddelande för farmakovigilans och förfrågningar om medicinsk information

Senaste uppdatering: 09.04.2019

Astellas Pharma AB (”Astellas”) respekterar din rätt till privatliv och integritet. Detta sekretessmeddelande förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig och hur du kan utöva dina rättigheter till skydd för privatliv och integritet när du besöker hemsidor och andra internetbaserade tjänster (t.ex. mobilappar, epost och andra nedladdningsbara verktyg) som omfattas av detta meddelande. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, var god kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som finns längst ner i detta sekretessmeddelande.

Vad gör Astellas?

Astellas Pharma är ett globalt läkemedelsföretag vars moderbolag har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Vårt uppdrag är att förbättra livet för patienter inom följande nyckelområden: transplantation, urologi, onkologi och anti-infektionsmedel.

För mer information om Astellas, läs delen ”Om” på vår hemsida på https://www.astellas.com/se/about.

Vilka personuppgifter samlar Astellas in och varför?

De personuppgifter Astellas samlar in via hemsidor och andra internetbaserade tjänster är generellt inom följande kategorier:

 • Information som du uppger frivilligt

Vi ber dig att uppge viss information frivilligt. Den typ av information vi ber dig uppge och orsaken till att vi ber dig att göra det omfattar:

Typ av personuppgifter Varför vi samlar in dem

(A) Titel

(B)  Förnamn

(C)  Efternamn

(D)  E-postadress

(E)  Kontaktadress

(F)  Telefonnummer

Att svara på korrespondens och servicerelaterade förfrågningar som du skickar oss

Om vi ber dig att uppge ytterligare personuppgifter som inte beskrivs ovan kommer personuppgifterna vi ber dig att uppge och anledningarna till att vi ber dig att göra det förklaras för dig när vi samlar in dessa personuppgifter.

 • Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Det kan hända att vi samlar in vissa uppgifter automatiskt från din enhet. I vissa länder, däribland länder inom EES, det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan dessa uppgifter anses vara personuppgifter som skyddas av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Närmare bestämt kan uppgifterna vi samlar in automatiskt omfatta information som din IP-adress, enhetstyp, unika identifieringsnummer, webbläsartyp, bred geografisk plats (t. ex. land eller stad) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår hemsida, inklusive besökta sidor och klickade länkar.

Genom att samla in denna information kan vi bättre förstå besökarna på vår hemsida, varifrån de kommer och vilket innehåll på vår hemsida som är av intresse för dem. Vi använder denna information för interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess relevans för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket förklaras vidare under rubriken ”Cookies och liknande spårningsteknik” nedan.

 • Information som vi erhåller från tredjepartskällor

Vi samlar inte in personlig information om dig från tredjepartskällor.

Allmänhet använder vi personuppgifterna som vi samlar in från dig endast i enlighet med de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller för ändamål som vi förklarar för dig när vi samlar in dina personuppgifter. Vi kan dock även använda dina personuppgifter i andra syften som inte är oförenliga med de ändamål vi har meddelat dig (t.ex. arkiveringssyften i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller statistiska syften) om och där detta är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Vem delar Astellas mina personuppgifter med?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • till våra koncernföretag, tredje parts tjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss eller som annars behandlar personuppgifter i enlighet med de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter. En lista över våra nuvarande koncernföretag finns här;
 • till behöriga brottsbekämpande myndigheter, regleringsorgan, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att ett sådant tillhandahållande är nödvändigt (i) enligt tillämplig reglering eller lagstiftning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen;
 • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuella föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande;
 • till alla andra personer när du har lämnat ditt samtycke för ett sådant tillhandahållande.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast EES-besökare)

Om du är en besökare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs ovan bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Vi samlar dock bara in personuppgifter från dig då vi har ditt samtycke till det, när vi behöver personuppgifterna för att genomföra ett avtal med dig eller när behandlingen efter en intresseavvägning kan anses ligga i vårt berättigade intresse och inte övervägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter om dig eller kan annars behöva personuppgifterna för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller en annan person.

Om vi ber dig att uppge personuppgifter för att uppfylla ett lagligt krav eller för att kontakta dig kommer vi att klargöra det vid den aktuella tidpunkten och råda dig om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (såväl som eventuella konsekvenser om du inte uppger dina personuppgifter).

Likaså, om vi samlar in och använder dina personuppgifter för våra legitima intressen (eller någon tredje parts) kommer vi vid den aktuella tidpunkten att klargöra vad dessa legitima intressen är.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden för vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan [länk – to contact section of this page].

Cookies och liknande spårningsteknik

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (gemensamt, ”Cookies”) för att samla in och använda personuppgifter om dig. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan kontrollera cookies, läs vårt Cookie-meddelande https://policy.astellas.dk/se-cookie-2020/.

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna vi samlar in och behandlar om dig. Åtgärderna vi använder oss av är utformade för att tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå avseende risken att behandla dina personuppgifter.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än landet där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagstiftning som skiljer sig från ditt lands lagar och är i vissa fall kanske inte lika skyddande.

Närmare bestämt finns våra servrar i Danmark, Norge, Finland och våra koncernföretag samt tredje parts tjänsteleverantörer och samarbetspartners bedriver verksamheter utanför EU, till exempel USA och Japan. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i vilket som helst av dessa länder.

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Datalagring

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in från dig när vi har ett löpande legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att tillhandahålla en tjänst du har begärt eller för att uppfylla gällande lagstiftning samt skatte- eller bokföringskrav).

När vi inte har något löpande legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller om detta inte är möjligt (t.ex. för att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att på ett säkert sätt lagra dina personuppgifter och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

 

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du vill få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du när som helst göra det genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Om du dessutom är bosatt i Europeiska unionen kan du invända mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Du har rätt att när som helst välja bort marknadsföringskommunikation från oss, som vi skickar dig. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken ”säg upp” eller ”välj bort” i våra marknadsföringsmeddelanden till dig. För att välja bort andra sorters marknadsföring (som t.ex. marknadsföring per post eller telefonförsäljning) kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Likaså, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagenligheten av behandlingen vi utfört innan du tog tillbaka samtycket, och det påverkar inte behandlingen av dina personuppgifter som utförs i förtroende av lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.
 • Du har rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet på hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns här.)

Vi besvarar alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina rättigheter om skydd förpersonuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Minderårigas användning av webbplatsen

Vi har inte för avsikt att våra webbplatser eller onlinetjänster ska användas av någon under 18 år.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande emellanåt till följd av förändringar inom juridik, teknik eller affärsutvecklingar. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig i överensstämmelse med betydelsen av de förändringar vi gör. Vi kommer att be om ditt samtycke till alla viktiga ändringar av sekretessmeddelandet om och när detta krävs enligt gällande dataskyddslagstifning.

Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera datumet för senaste uppdateringen högst upp i detta sekretessmeddelande.

 

Hur du kontaktar oss

For att hävda dina rättigheter, vänligen kontakta Astellas Pharma här. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, var god kontakta oss genom att använda följande uppgifter: privacy@astellas.com.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Astellas Pharma AB, Box 21046,
200 21 Malmö – Organisations nummer: 556458-7003