Orientering til helsepersonell om innhenting og behandling av dine personopplysninger

Sist oppdatert: 09.04.2019

Astellas Pharma er et globalt farmasøytisk firma, med et morselskap som har hovedkvarter i Tokyo, Japan. Vi har som visjon å forbedre livene til pasienter på følgende sentrale områder: Transplantasjon, urologi, onkologi, og anti-infeksjonsmidler.For mer informasjon om Astellas, vennligst se avsnittet «Om» i vårt nettsted på https://www.astellas.com/no/about.

Astellas Pharma («Astellas») respekterer din rett til personvern. Denne Personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger om deg, og hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår bruk av din personlige informasjon, eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine – inkludert å protestere mot behandlingen av personlige opplysninger på måten som vi beskriver her – kontakter du oss ved å bruke opplysningene nederst i denne personvernerklæringen.

Datakontrolleren av din personlige informasjon er Astellas Pharma, Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, Momsnummer:: NO968 090 364.

Hvilke personopplysninger samler Astellas inn og hvorfor?

Vi innhenter informasjon om deg fra en rekke kilder, deriblant direkte fra deg og fra: dokumenter eller skjemaer som du tilveiebringer for å delta i Astellas-sponsede- eller støttede initiativer, for eksempel Astellas-sponset klinisk forskning og utvikling eller i andre sammenhenger; offentlig tilgjengelige kilder; CV-er og resymeer; og nettbaserte og andre databaser og nettsteder som kan administreres av tredjeparter på våre vegne.

Astellas innhenter og bruker følgende kategorier av personlige opplysninger for formålene beskrevet nedenfor:

  • personlige opplysninger som navn, alder, kjønn og kontaktopplysninger;
  • yrkesmessige opplysninger, som for eksempel stedet du jobber, jobbtittel, det medisinske feltet du er aktiv i, dine yrkesmessige kvalifikasjoner og vitenskapelige aktiviteter (som for eksempel tidligere kliniske utprøvinger og deltakelse i tidligere eller pågående forskning med Astellas og andre selskaper), publisering av akademiske eller vitenskapelige artikler og medlemskap i foreninger og styrer; og
  • opplysninger om samhandlinger med oss, som for eksempel hvilke typer møter vi har hatt, temaer vi har diskutert, din kunnskap om og spørsmål du har hatt om vår virksomhet og produkter, hva slags materiell vi har vist til deg og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt, i tillegg til dine meninger om rutiner i forbindelse med forskriving, rutiner i forbindelse med pasientene dine, og diagnoser og liknende informasjon.

Vi behandler denne informasjonen i våre kundedatabaser for å administrere vårt forhold med deg, inkludert for å planlegge potensielt samarbeid, kontakt, besøk og møter; til å hjelpe med å evaluere informasjonen vi gir til deg og sørge for at den er relevant gitt din ekspertise, interesser og preferanser; og for å forstå din vitenskapelige-terapeutiske tilnærming og tilfredsstillelse med Astellas produkter.

Hvem er det Astellas deler mine personopplysninger med?

Vi offentliggjør dine personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

  • til våre konsernselskaper, tredjeparts tjenesteleverandører og partnere som leverer databehandlingstjenester til oss, eller som ellers behandler personopplysninger for slike formål som er beskrevet i denne Personvernerklæringen eller varslet til deg når vi innhenter dine personopplysninger. En liste over nåværende konsernselskaper er tilgjengelig her https://www.astellas.com/en/worldwide;
  • til eventuelle kompetente rettshåndhevende myndighetsorganer, reguleringsmyndigheter, offentlige byråer, domstoler eller andre tredjeparter når vi mener offentliggjøring er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lov eller forskrift, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller noen andre personers vitale interesser;
  • til en potensiell kjøper (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et foreslått kjøp, fusjon eller oppkjøp av noen del av vår virksomhet, forutsett at vi informerer kjøperen at denne kun må bruke dine personopplysninger for de formål som angis i denne Personvernerklæringen;
  • til enhver annen person med ditt samtykke til offentliggjøringen.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger (kun helseleverandører basert i EØS)

Hvis du er en helseleverandører som er basert i EØS, er det rettslige grunnlaget for å innhente og bruke de personlige opplysningene beskrevet ovenfor vår legitime interesse i å opprettholde et forhold med deg. Hvis du har spørsmål om dette rettslige grunnlaget, tar du kontakt med oss gjennom kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen.

Hvordan holder Astellas mine personopplysninger sikre?

Vi anvender hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysningene vi innhenter og behandler om deg. De tiltakene vi anvender er utformet for å gi et sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig for risikoen med å behandle dine personopplysninger.

Internasjonale dataoverføringer

Dine personlige opplysninger vil kunne overføres til, og behandles i, andre land enn det landet du er bosatt i. Disse landene vil kunne ha datavernlover som er forskjellige fra lovene i ditt land (og, i noen tilfeller, kan det være at de ikke gir like god beskyttelse].

Spesifikt befinner serverne som vi bruker til å oppbevare dine personlige opplysninger seg i USA, og våre konsernselskaper og tredjeparts tjenesteleverandører opererer rundt i verden. Dette innebærer at når vi innhenter dine personopplysninger, vil vi kunne behandle dem i hvilke som helst av disse landene.

Vi har imidlertid iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å kreve at dine personopplysninger vil fortsette å være beskyttet i samsvar med denne Personvernerklæringen. Dette inkluderer implementering av Europakommisjonens standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger mellom våre konsernselskaper, som krever at alle konsernselskaper beskytter de personopplysningene de behandler fra EØS i samsvar med EUs datavernlov.

Våre standard kontraktsklausuler [kan oppgis på forespørsel. Vi har implementert tilsvarende hensiktsmessige sikkerhetstiltak hos våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere, og ytterligere detaljer kan gis på forespørsel.

Datalagring

Vi tar vare på personopplysninger vi innhenter fra deg når vi har et igangværende legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel, for å gi deg en tjeneste du har bedt om eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noe igangværende legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel, fordi dine personopplysninger er blitt lagret i sikkerhetskopierte arkiver), vil vi lagre dine personopplysninger på en sikker måte og isolere dem fra all videre behandling frem til sletting er mulig.   

Dine datavernrettigheter

Du har følgende datavernrettigheter:

  • Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende lov, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene under overskriften «Hvordan du kontakter oss» nedenfor.
  • I tillegg kan du, hvis du er bosatt i EØS, komme med innsigelser til behandling av dine personlige opplysninger, be oss om å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger eller kreve overførbarhet for dine personopplysninger. Nok en gang, du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved hjelp av de kontaktdetaljer som gis under overskriften «Hvordan du tar kontakt med oss» nedenfor.
  • Du har rett til å klage til en datavernmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt dine lokale datavernmyndigheter: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, telefon 2239 6900, e-post postkasse@datatilsynet.no. Website: https://www.datatilsynet.no/.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine datavernrettigheter i samsvar med gjeldende datavernlover. 

Oppdateringer til denne Personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne Personvernerklæringen fra tid til annen som reaksjon på endrede rettslige, tekniske eller forretningsmessige utviklingstrekk. Når vi oppdaterer vår Personvernerklæring, vil vi iverksette nødvendige tiltak for å informere deg, som er i overensstemmelse med betydningen av de endringer vi foretar.

Hvordan du kontakter oss

For å utøve noen av dine personvern rettigheter kan du henvende deg til Astellas Pharma her. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, kontakter du vår datavernansvarlige ved hjelp av følgende detaljer: privacy@astellas.com.