Personvernerklæring

Orientering til helsepersonell om innhenting og behandling av dine personopplysninger
Personvernerklæring (for arrangementer)
Personvernerklæring for farmakovigilans og henvendelser om medisinsk informasjon

Sist oppdatert: 09.04.2019

Astellas Pharma («Astellas») respekterer din rett til personvern.  Denne Personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger om deg, og hvordan du kan utøve dine personvernrettigheternår du benytter deg av nettsider og andre online ressurser (som for eksempel mobil applikasjoner, e-post og andre nedlastingsbare ressurser) som linkes til denne uttalelsen. Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av de kontaktdetaljer som gis nederst i denne Personvernerklæringen.

Hva er det Astellas gjør?

Astellas Pharma er et globalt farmasøytisk firma, med et morselskap som har hovedkvarter i Tokyo, Japan.  Vi har som visjon å forbedre livene til pasienter på følgende sentrale områder: Transplantasjon, urologi, onkologi, og anti-infeksjonsmidler.

For mer informasjon om Astellas, vennligst se avsnittet «Om» i vår nettside på https://www.astellas.com/no/about.

Hvilke personopplysninger samler Astellas inn og hvorfor?

Personlige oplysninger som samles av Astellas på netsteder og andre digitale resurser, er vanligvis i følgende kategorier:

 • Informasjon du oppgir frivillig

Vi ber deg om å oppgi visse opplysninger frivillig.  De typer informasjon vi ber deg oppgi, og grunnene til at vi ber deg oppgi dem, inkluderer:

Typer personopplysninger Hvorfor vi samler dem inn
(A) Tittel
(B) Fornavn
(C) Etternavn
(D) e-postadresse
(E) Kontakt Adresse
(F) Telefonnummer
For å svare på korrespondanse og service-relaterte forespørsler du sender oss.

 

Hvis vi ber deg oppgi noen andre personopplysninger som ikke beskrives ovenfor, vil de personopplysningene vi ber deg oppgi, og grunnene til at vi ber deg oppgi dem, bli gjort klart for deg på det punkt hvor vi innhenter personopplysningene.

 • Informasjon vi innhenter automatisk

Vi vil kunne innhente visse opplysninger automatisk fra ditt apparat.  I noen land, inkludert landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, kan disse opplysningene anses som personopplysninger etter gjeldende datavernlover.

Nærmere bestemt kan de opplysninger vi innhenter automatisk inkludere informasjon som din IP-adresse, apparat- type, apparatets unike identifikasjonsnummer, nettlesertype, geografisk lokasjon i grove trekk (f.eks. på land- eller bynivå) og annen teknisk informasjon.  Vi vil også kunne innhente informasjon om hvordan ditt apparat har samhandlet med vår nettside, inkludert hvilke sider det er gått inn på og lenker som er klikket på.

Innhenting av disse opplysningene setter oss bedre i stand til å forstå de besøkende som kommer til vår nettside, hvor de kommer fra, og hvilket innhold på nettsiden vår som interesserer dem.  Vi bruker disse opplysningene for våre interne analyseformål og for å forbedre kvaliteten og relevansen for vår nettside overfor de besøkende.

Noen av disse opplysningene vil kunne innhentes ved hjelp av informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi, som forklart videre under overskriften ”Informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi” nedenfor.

 • Informasjon som vi innhenter fra tredjepartskilder

Vi samler ikke personlig informasjon om deg fra tredjeparts kilder.

I alminnelighet vil vi bruke de personopplysningene vi innhenter fra deg kun for de formålene som beskrives i denne Personvernerklæringen eller for formål som vi forklarer for deg på det tidspunkt vi innhenter dine personopplysninger.  Men vi vil også kunne bruke dine personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de formål vi har beskrevet for deg (så som arkiveringsformål i allmenhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål, eller statistiske formål) hvis og når dette er tillatt etter gjeldende datavernlover.

Hvem er det Astellas deler mine personopplysninger med?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • til våre konsernselskaper, tredjeparts tjenesteleverandører og partnere som leverer databehandlingstjenester til oss, eller som ellers behandler personopplysninger for slike formål som er beskrevet i denne Personvernerklæringen eller varslet til deg når vi innhenter dine personopplysninger. En liste over våre gjeldende konsernselskaper er tilgjengelig her.
 • til eventuelle kompetente rettshåndhevende myndighetsorganer, reguleringsmyndigheter, offentlige byråer, domstoler eller andre tredjeparter når vi mener offentliggjøring er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lov eller forskrift, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller noen andre personers vitale interesser;
 • til en potensiell kjøper (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et foreslått kjøp, fusjon eller oppkjøp av noen del av vår virksomhet, forutsett at vi informerer kjøperen at denne kun må bruke dine personopplysninger for de formål som angis i denne Personvernerklæringen;
 • til enhver annen person med ditt samtykke til offentliggjøringen.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger (kun besøkende fra EØS)

Hvis du er en besøkende fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, vil vårt rettslige grunnlag for innhenting og bruk av de personopplysninger som beskrives ovenfor avhenge av de aktuelle personopplysningene og den spesifikke konteksten de blir innhentet i.

Vi vil imidlertid normalt innhente personopplysninger fra deg kun når vi har ditt samtykke til å gjøre det, når vi trenger personopplysningene for å gjennomføre en kontrakt med deg, eller når behandlingen er i vår legitime interesse og ikke overstyres av dine dataverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter.  I noen tilfeller vil vi også kunne ha en rettslig forpliktelse til å innhente personopplysninger fra deg eller vi kan ellers trenge personopplysningene for å beskytte dine eller noen andre personers vitale interesser.

Hvis vi ber deg gi personopplysninger for å overholde et rettslig krav eller for å gjennomføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette klart på det aktuelle tidspunktet og veilede deg om hvorvidt levering av dine personopplysninger er obligatorisk eller ikke (samt om de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir dine personopplysninger).

Tilsvarende, hvis vi innhenter og bruker dine personopplysninger under ivaretakelse av våre legitime interesser (eller noen tredjeparts interesse), vil vi gjøre det klart for deg på det aktuelle tidspunktet hva disse legitime interessene er.

Hvis du har spørsmål om eller trenger mer informasjon angående det rettslige grunnlaget for vår innhenting og bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktdetaljene som er gitt under overskriften  ”Hvordan du kontakter oss” nedenfor. [lenke – to contact section of this page]].

Informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi

Vi bruker informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi (samlet kalt, ”informasjonskapsler”) for å samle inn og bruke personopplysninger om deg[, inkludert for å betjene interessebasert annonsering].  For mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, hvorfor, og hvordan du kan kontrollere informasjonskapsler, vennligst se vår Erklæring om informasjonskapsler her: https://policy.astellas.dk/no-cookie-onetrust/.

Hvordan holder Astellas mine personopplysninger sikre?

Vi anvender hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysningene vi innhenter og behandler om deg.  De tiltakene vi anvender er utformet for å gi et sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig for risikoen med å behandle dine personopplysninger. 

Internasjonale dataoverføringer

Dine personopplysninger vil kunne overføres til, og behandles i, andre land enn det land du er bosatt.  Disse landene vil kunne ha datavernlover som er forskjellige fra lovene i ditt land og, i noen tilfeller, kan det være at de ikke gir like god beskyttelse.

Nærmere bestemt befinner våre servere seg i i Danmark, Norge, Finland, og våre konsernselskaper og tredjeparts tjenesteleverandører og partnere opererer utenfor EU, for eksempel USA og Japan.  Dette innebærer at når vi innhenter dine personopplysninger vil vi kunne behandle dem i hvilke som helst av disse landene.

Vi har imidlertid iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å kreve at dine personopplysninger vil fortsette å være beskyttet i samsvar med denne Personvernerklæringen.

Datalagring

Vi tar vare på personopplysninger vi innhenter fra deg når vi har et igangværende legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel, for å gi deg en tjeneste du har bedt om eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noe igangværende legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel, fordi dine personopplysninger er blitt lagret i sikkerhetskopierte arkiver), vil vi lagre dine personopplysninger på en sikker måte og isolere dem fra all videre behandling frem til sletting er mulig. 

Dine datavernrettigheter

Du har følgende datavernrettigheter:

 • Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller kreve sletting av dine personopplysninger, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved hjelp av de kontaktdetaljene som gis under overskriften «Hvordan du kontakter oss» nedenfor.
 • I tillegg kan du, hvis du er bosatt i EU, komme med innsigelser til behandling av dine personopplysninger, be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger eller kreve overførbarhet for dine personopplysninger. Nok en gang, du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved hjelp av de kontaktetaljer som gis under overskriften «Hvordan du tar kontakt med oss» nedenfor.
 • Du har rett til å avmelde deg fra markedsføringsmeldinger vi sender deg når som helst. Du kan utøve denne retten ved å klikke på lenken «avbryt abonnement» eller «avmelde» i de markedsførings-epostene vi sender deg. For å avmelde deg fra andre former for markedsføring (så som postsendt markedsføring eller telemarketing), vennligst ta kontakt med oss ved hjelp av de kontaktdetaljene som gis under overskriften «Hvordan du kontakter oss» nedenfor.
 • Tilsvarende, hvis vi har innhentet og behandler dine personopplysninger med ditt samtykke, kan du trekke tilbake ditt samtykke når som mhelst. Om du trekker tilbake ditt samtykke vil ikke dette påvirke lovlighetene av eventuell behandling vi har utført før din tilbaketrekking, heller ikke vil det påvirke behandlingen av dine personopplysninger som utføres med hjemmel i andre lovlige behandlingsgrunner enn samtykke.
 • Du har rett til å klage til en datavernmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt dine lokale datavernmyndigheter: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, telefon 2239 6900, e-post postkasse@datatilsynet.no. Website: https://www.datatilsynet.no/.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine datavernrettigheter i samsvar med gjeldende datavernlover. 

Minoritetens bruk av dette nettstedet
Det er ikke vår hensikt at våre nettsteder eller online-tjenester blir brukt av alle under 18 år.

Oppdateringer til denne Personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne Personvernerklæringen fra tid til annen som reaksjon på endrede rettslige, tekniske eller forretningsmessige utviklingstrekk. Når vi oppdaterer vår Personvernerklæring, vil vi iverksette nødvendige tiltak for å informere deg, som er i overensstemmelse med betydningen av de endringer vi foretar.  Vi vil innhente ditt samtykke til enhver vesentlig endring i Personvernerklæringen hvis og når dette kreves av gjeldende datavernlover.

Du kan se når denne Personvernerklæringen sist ble oppdatert ved å sjekke «sist oppdatert»-datoen som vises på øverst på denne Personvernerklæringen.

Hvordan du kontakter oss

For å utøve noen av dine personvern rettigheter kan du henvende deg til Astellas Pharma her. Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av følgende detaljer: privacy@astellas.com.

Den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger er Astellas Pharma, Brogata 7, 2000 Lillestrøm – Momsnummer: NO968 090 364