Information till hälso- och sjukvårdspersonal om insamling och behandling av personuppgifter

Senaste uppdatering: 09.04.2019

Astellas Pharma är ett globalt läkemedelsföretag vars moderbolag har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Vårt uppdrag är att förbättra livet för patienter inom följande nyckelområden: transplantation, urologi, onkologi och anti-infektionsmedel. För mer information om Astellas, läs delen ”Om” på vår hemsida på https://www.astellas.com/se/about.

Astellas Pharma AB (”Astellas”) respekterar dina integritetsrättigheter. Detta sekretessmeddelande förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter. Om du har några frågor eller funderingar över vår användning av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, inklusive rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter på det sätt som vi beskriver här, var god kontakta oss genom att använda de uppgifter som finns längst ner i detta sekretessmeddelande.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö (org.nr. 556458-7003).

Vilka personuppgifter samlar Astellas in och varför?

Vi samlar in information om dig från många olika källor, inklusive direkt från dig och från dokument eller formulär som du tillhandahåller för att delta i initiativ som Astellas sponsrar eller stöder, till exempel kliniska undersökningar och klinisk utveckling som sponsras av Astellas, alternativt, i andra sammanhang, från offentligt tillgängliga källor, meritförteckningar samt online- och andra databaser och webbplatser som för vår räkning kan hanteras av tredje parter.

Astellas samlar in och använder följande personuppgiftskategorier för de syften som anges nedan:

  • personuppgifter som till exempel ditt namn, din ålder, ditt kön och dina kontaktuppgifter,
  • professionella uppgifter som till exempel var du är verksam, din titel, det medicinska område du arbetar med, dina yrkeskvalifikationer och vetenskapliga aktiviteter (till exempel tidigare erfarenhet av klinisk prövning och deltagande i tidigare eller aktuella studier med Astellas och andra företag), publicering av akademisk eller vetenskaplig forskning och artiklar och medlemskap i föreningar och styrelser samt
  • uppgifter om interaktion med oss, till exempel vilka slags möten vi har haft, ämnen vi har diskuterat, din kännedom om och de frågor du har ställt om vår verksamhet och våra produkter, vilka slags material vi har visat dig och eventuell feedback du har gett oss, samt dina åsikter och rutiner vad beträffar förskrivning, rutiner som rör dina patienter och diagnoser och liknande information.

Vi behandlar denna information i våra kunddatabaser för att kunna hantera vår relation till dig, inklusive för att planera eventuellt samarbete, kontakter, besök och möten samt för att bidra till att utvärdera den information vi tillhandahåller till dig och för att säkerställa att den är relevant med hänsyn till din sakkunskap, dina intressen och preferenser, samt vidare för att förstå din vetenskapliga, terapeutiska strategi och nöjdhet med Astellas produkter.

Vem delar Astellas mina personuppgifter med?

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • till våra koncernföretag, tredje parts tjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss eller som annars behandlar personuppgifter i de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter. En lista över våra aktuella koncernföretag finns här.
  • till behöriga brottsbekämpande myndigheter, regleringsorgan, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att avslöjanden är nödvändiga (i) enigt tillämplig lag eller lagstiftning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen;
  • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuella föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande;
  • till alla andra personer som har ditt samtycke till avslöjandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast EES-baserad hälso- och sjukvårdspersonal)

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal och är baserad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs ovan att vara vårt legitima intresse av att upprätthålla en relation till dig. Om du har några frågor om denna rättsliga grund ska du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som finns längst ner i detta sekretessmeddelande. 

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna vi samlar in och behandlar om dig. Åtgärderna vi använder oss av är utformade för att tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå för risken att behandla dina personuppgifter.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter överförs till och behandlas i andra länder än landet där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från ditt lands lagar (och är i vissa fall kanske inte lika skyddande).

Närmare bestämt finns de servrar som vi använder för att förvara dina personuppgifter i Danmark, Norge, Finland och våra koncernföretag samt tredje parts tjänsteleverantörer och samarbetspartners bedriver verksamheter runt om i världen, till exempel USA och Japan. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i vilket som helst av dessa länder.

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta sekretessmeddelande. Detta omfattar implementering av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag, vilket kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifterna de behandlar från EES i enlighet med EU: s dataskyddslag.

Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har genomfört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partners, och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

Datalagring

Vi förvarar personuppgifter som vi samlar in från dig då vi har ett pågående legitimt företagsbehov att göra det (till exempel för att tillhandahålla en tjänst du har begärt eller för att uppfylla gällande lag-, skatte- eller bokföringskrav).

När vi inte har något pågående legitimt företagsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (t.ex. för att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att på ett säkert sätt lagra dina personuppgifter och isolera dem från ytterligare bearbetning tills radering är möjlig.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, kan du när som helst göra det genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Om du dessutom är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du invända dig mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter och begära överförbarhet av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Du har rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet på vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns här.

Vi besvarar alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter om personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande emellanåt till följd av förändrade juridiska, tekniska eller affärsutvecklingar. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig i överensstämmelse med betydelsen av de förändringar vi gör.

Hur du kontaktar oss

För att hävda dina rättigheter, vänligen kontakta Astellas Pharma här. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, var god kontakta vår dataskyddspersonal genom att använda följande adress: privacy@astellas.com.