Lääketurvatoimintaa ja lääketieteellisten tietojen tiedusteluja koskeva tietosuojailmoitus

 

Päivitetty viimeksi: 24.08.2020

 

Yleisiä tietoja

 

Astellas Pharma a/s filial i Finland (”Astellas”) kunnioittaa oikeuttanne yksityisyyteen ja käsittelee henkilötietojanne sovellettavien lakien ja määräysten, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”), mukaisesti.  Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, keitä olemme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojanne lääketurvatoiminnan ja lääketieteellisten tietojen tarkoituksia varten ja miten voitte käyttää tietosuojaoikeuksianne. Jos Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojenne käyttöön liittyen, ottakaa yhteyttä käyttämällä tämän tietosuojailmoituksen lopusta löytyviä yhteystietoja.

 

Mitä Astellas tekee?

Astellas Pharma on maailmanlaajuinen lääketeollisuuden yhtiö, jonka emoyhtiön pääkonttori sijaitsee Tokiossa Japanissa.  Päämääränämme on parantaa potilaiden elämää seuraavilla avainalueilla: elinsiirrot, urologia, onkologia ja infektiot.

 

Voitte lukea lisätietoja Astellas-yhtiöstä verkkosivustomme Tietoa Astellas-yhtiöstä -osiosta osoitteessa. https://www.astellas.com/fi/about

 

Mitä henkilötietoja Astellas kerää ja mitä tarkoituksia varten?

 

Keräämämme ja käsittelemämme tiedot ja syyt tietojen pyytämiseksi riippuvat rekisteröityjen ryhmästä ja/tai tietojenkäsittelyn tarkoituksesta.

 

Lääketurvatoimintaan liittyvät tarkoitukset:

Keräämme yhteyttä ottaneesta henkilöstä (potilas tai haittatapahtuman ilmoittaja) seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, ikä, syntymäaika/-vuosi, sukupuoli, nimikirjaimet, yhteystiedot ja ammatti. Saatamme kerätä muita, haittatapahtuman kokeneen henkilön terveystietoihin tai terveydentilaan liittyviä henkilötietoja. Olemme lain mukaan velvollisia käyttämään tietojanne tuotteidemme turvallisuuden arvioimiseksi ja raportoimaan tiedot sääntelyviranomaisille. Kun tietoja raportoidaan sääntelyviranomaisille, henkilötietonne jaetaan nimettömästi. Tietojanne käytetään ainoastaan lääketurvatoiminnan tarkoituksia varten.

 

Saatamme vastaanottaa henkilötietojanne kolmansien osapuolien lähteistä (kuten Teitä hoitaneelta lääkäriltä), mutta vain siinä tapauksessa, että nämä kolmannet osapuolet ovat joko saaneet suostumuksenne tai niillä on muutoin lain sallima oikeus tai velvollisuus luovuttaa henkilötietojanne meille. Kolmansilta osapuolilta keräämämme tiedot sisältävät yllä mainitut henkilötietotyypit, ja käytämme näiltä kolmansilta osapuolilta saamiamme tietoja vain tuotteidemme turvallisuuden arvioimiseksi, haittatapahtumien raportoimiseksi sääntelyviranomaisille ja ottaaksemme Teihin yhteyttä seurantatietoja tai vahvistusta koskevia tarkoituksia varten.

 

Lääketieteellisten tietojen tiedusteluihin liittyvät tarkoitukset:

Keräämme lääketieteellisten tietojen tiedustelun tehneestä henkilöstä seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, nimikirjaimet, syntymäaika/-vuosi, sukupuoli, yhteystiedot ja ammatti. Saatamme kerätä tiedustelun tehneen henkilön terveystietoihin tai terveydentilaan liittyviä tietoja. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme vastata tiedusteluunne ja palata tarvittaessa asiaan täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme.  Olemme lain mukaan velvollisia raportoimaan tietonne sääntelyviranomaisille siinä määrin kuin tiedustelunne liittyy haittatapahtumaan.

 

Jos pyydämme Teitä toimittamaan muita kuin edellä kuvattuja henkilötietoja, pyytämämme henkilötiedot ja syyt niiden pyytämiseksi selvitetään Teille kyseisten henkilötietojen keräämisen yhteydessä.

 

Yleensä keräämiämme henkilötietoja käytetään vain tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuja tarkoituksia varten tai tarkoituksiin, joista kerromme henkilötietojen keräämisen yhteydessä.  Saatamme kuitenkin käyttää henkilötietojanne myös muissa tarkoituksissa, jotka eivät vastaa ilmoittamiamme tarkoituksia (kuten arkistointiin yleisen edun nimissä, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastointiin), mikäli sovellettavat tietosuojalait sen sallivat.

 

Kenelle Astellas luovuttaa henkilötietojanne?

Saatamme luovuttaa henkilötietojanne seuraaville vastaanottajaryhmille:

 

  • konserniyhtiöillemme, kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja kumppaneille, jotka tarjoavat meille tiedonkäsittelypalveluita tai jotka muuten käsittelevät henkilötietoja niitä tarkoituksia varten, jotka on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa. Niitä ovat esimerkiksi asiaankuuluvien lääketurvatoimintaan ja lääketieteellisiin tietoihin liittyvien palvelujen ja tietokantojen tarjoaminen ja Astellasin auttaminen raportointivelvoitteiden täyttämisessä. Luettelo tämänhetkisistä konserniyhtiöistämme on saatavilla täällä;

 

  • toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille, sääntely- ja valtionviranomaisille, tuomioistuimille tai muille kolmansille osapuolille,, mikäli uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä (i) sovellettavan lain tai asetuksen mukaan, (ii) käyttääksemme, vahvistaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme tai (iii) suojellaksemme Teidän tai kenen tahansa muun henkilön oikeudellisia etuja ;

 

  • mahdollinen ostaja (ja sen edustajille ja neuvonantajille ), joka liittyy minkä tahansa liiketoimintamme suunniteltuun hankintaan, sulautumiseen tai yrityskauppaan edellyttäen, että ilmoitamme ostajalle, että sen on käytettävä henkilötietojanne vain tässä tietosuojailmoituksessa esitettyjä tarkoituksia varten.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta (vain EU maat)

Siltä osin kuin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan, keräämme ja käsittelemme henkilötietojanne yllä mainittuihin tarkoituksiin täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme lääketurvatoimintaan ja tuotteidemme käyttöön liittyviin lääketieteellisten tietojen kyselyihin liittyen. Oikeusperustamme on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla (1) (c) yhdessä 9 artiklan (2) (i) kanssa.

 

Jos Teillä on kysymyksiä tai tarvitsette lisätietoja henkilötietojen keräämisen ja käytön oikeusperustaan liittyen, ottakaa yhteyttä käyttämällä yhteystietoja, jotka löytyvät otsikon ”Miten voitte ottaa yhteyttä?”.

 

Kuinka Astellas suojelee henkilötietoja?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä suojellaksemme Teitä koskevia henkilötietoja, joita keräämme ja käsittelemme. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan turvallisuustaso, joka on asianmukainen henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden.

 

Kansainväliset tiedonsiirrot

Henkilötietojanne saatetaan siirtää ja käsitellä muualla kuin asuinmaassanne. Näiden maiden tietosuojalait saattavat erota oman maanne vastaavista laeista, eivätkä joissain tapauksissa ehkä tarjoa samanlaista suojaa.

 

Olemme kuitenkin toteuttaneet asianmukaisia suojatoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että henkilötietonne pysyvät suojattuina tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Tämä pitää sisällään Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden soveltamisen henkilötietojen siirroissa konserniyhtiöiden välillä. Se edellyttää, että kaikki konserniyhtiöt suojaavat käsittelemänsä henkilötiedot ETA-alueelta Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Mallisopimuslausekkeemme voidaan toimittaa pyydettäessä. Olemme toteuttaneet vastaavia asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä kolmannen osapuolen palveluntarjoajiemme ja kumppaniemme kanssa, ja lisätietoja voidaan toimittaa pyydettäessä.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme lääketurvatoiminnan tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja yhtiön koko eliniän ajan, koska tällaiset tiedot ovat tärkeitä kansanterveydellisistä syistä.

Lääketieteellisten tietojen tiedusteluihin liittyvissä tarkoituksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kuusi (6) vuotta siitä päivästä alkaen, kun lähetätte tiedustelunne Astellasille.

 

 

Tietosuojaan liittyvät oikeutenne

Teillä on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

 

  • Jos haluatte nähdä tai päivittää henkilötietonne tai korjata niitä, voitte tehdä niin milloin tahansa ottamalla yhteyttä ohjeiden mukaan ja käyttämällä yhteystietoja, jotka löytyvät otsikon ”Miten voitte ottaa yhteyttä?” alta.

 

  • Oikeuttanne vastustaa henkilötietojenne käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä tai poistamaan henkilötietonne tai pyytää henkilötietojenne siirtoa on rajoitettu lääketurvatoiminnan lainsäädäntöön liittyvien oikeudellisten velvoitteidemme takia. Astellas ei voi poistaa tietojanne tai rajoittaa niiden käsittelyä oikeudellisista syistä.

 

  • Vastaavasti voitte perua antamanne suostumuksen milloin tahansa, jos olemme keränneet ja käsitelleet henkilötietojanne Teidän suostumukseenne perustuen. Suostumuksenne peruminen ei vaikuta suostumuksen perumista edeltäneeseen tietojen käsittelyn laillisuuteen, eikä tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu muuhun kuin suostumukseenne perustuvan laillisen käsittelyperusteen nojalla. Voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa ottamalla yhteyttä ohjeiden mukaan ja käyttämällä yhteystietoja, jotka löytyvät otsikon ”Miten voitte ottaa yhteyttä?” alta.

 

  • Teillä on oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojenne keräyksestä ja käytöstä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseenne (Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.)

 

Vastaamme kaikkiin pyyntöihin, joita vastaanotamme henkilöiltä, jotka haluavat käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 

Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät päivitykset

Saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojalausuntoa lainsäädännössä, teknologiassa tai liiketoiminnassa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Kun päivitämme tietosuojalausuntoamme, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme siitä Teille tekemiemme muutosten merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Pyydämme Teitä hyväksymään merkittävät tietosuojalausunnon muutokset, mikäli sovellettavat tietosuojalait sitä edellyttävät.

Tämän tietosuojalausunnon edellisen päivityksen päivämäärä ilmenee tietosuojalausunnon yläosassa olevasta ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärästä

Miten voitte ottaa yhteyttä?

Henkilötietojenne rekisterinpitäjä on Astellas Pharma filial i Finland, Hatsinanpuisto 8, 02600 Espoo, Y-tunnus 2342708-2.

Jos haluatte käyttää tietosuojaoikeuksianne, lähettäkää tiedustelunne tästä.

 Jos Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojenne käyttöön liittyen, ottakaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa privacy@astellas.com.