Sekretessmeddelande för farmakovigilans och förfrågningar om medicinsk information

 

Senast uppdaterat: 12.2021

 

Allmän information

Astellas Pharma AB (”Astellas”) respekterar din rätt till personlig integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar, däribland den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (”dataskyddsförordningen”). Det här sekretessmeddelandet innehåller information om vilka vi är, hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för ändamål som rör farmakovigilans och medicinsk information samt hur du kan utöva dina integritetsrättigheter. Vid frågor om vår användning av dina personuppgifter kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här sekretessmeddelandet.

 

Vad gör Astellas?

Astellas Pharma är ett globalt läkemedelsföretag. Koncernens moderbolag har sitt säte i Tokyo i Japan. Vårt uppdrag är att förbättra livet för patienter inom följande nyckelområden: transplantation, urologi, onkologi och antiinfektiva medel.

Mer information om Astellas finns i ”om-avsnittet” på vår webbplats: https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Vilka personuppgifter samlar Astellas in och för vilka ändamål?

Vilka typer av uppgifter som vi kan komma att samla in och behandla, och skälen till att vi ber dig att tillhandahålla dem, beror på kategorin av registrerade och/eller databehandlingsaktiviteten:

 

Ändamål som rör farmakovigilans:

Vi kan samla in följande personuppgifter beroende på vilken person som kontaktar oss (patient eller rapportör av en biverkning): namn, efternamn, ålder, födelsedatum/födelseår, kön, initialer, kontaktuppgifter och yrke. Vi kan samla in ytterligare personuppgifter när det gäller hälsodata eller sjukdomshistorien för en person som upplever en biverkning. Vi kan enligt lag vara skyldiga att använda din information för att bedöma våra produkters säkerhet och rapportera data till tillsynsmyndigheter. Vid rapportering av data till tillsynsmyndigheter delas dina personuppgifter anonymt. Dina data används inte för andra ändamål än aktiviteter som rör farmakovigilans.

Vi kan få personuppgifter om dig från tredjepartskällor (t.ex. läkaren som behandlar dig), men bara om vi har kontrollerat att en sådan tredje part har ditt samtycke till, eller på annat sätt har laglig rätt eller skyldighet, att lämna ut dina personuppgifter till oss. De typer av information som vi kan samla in från tredje part innefattar ovanstående typer av personuppgifter, och vi använder informationen som vi får från sådana tredje parter enbart för att bedöma våra produkters säkerhet, rapportera eventuella biverkningar till tillsynsmyndigheter och kontakta dig för eventuell uppföljningsinformation eller bekräftelse.

 

Ändamål som rör förfrågningar om medicinsk information:

Vi kan samla in namn, efternamn, initialer, födelsedatum/födelseår, kön, kontaktuppgifter och yrke för den person som kontaktar oss med en medicinsk förfrågan. Vi kan samla in hälsodata eller data om sjukdomshistorien för en person som lämnar in en förfrågan till oss. Vi samlar in denna information i syfte att besvara din förfrågan och om nödvändigt följa upp ärendet för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kan enligt lag vara skyldiga att rapportera dina data till tillsynsmyndigheter i den utsträckning din förfrågan rör en biverkning.

Om vi ber dig att lämna andra personuppgifter än dem som beskrivs ovan ska de personuppgifter som vi ber dig att lämna, och skälen till att vi ber dig att lämna dem, klargöras för dig när vi samlar in dina personuppgifter.

 

Produktklagomål:

Vi kan samla in namn, efternamn, initialer, kontaktuppgifter och yrke för personer som rapporterar ett produktklagomål till oss. Om det är relevant för utvärderingen av produktklagomålet kan vi samla in hälsouppgifter om den person som klagomålet berör. Vi samlar in sådan information för att bedöma och utvärdera produktklagomålet och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Vi kan vara skyldiga enligt lag att rapportera dina uppgifter till en tillsynsmyndighet eller kontakta dig för eventuell uppföljningsinformation.

I allmänhet använder vi de personuppgifter som vi samlar in från dig enbart för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller för ändamål som vi informerar dig om vid den tidpunkt då vi samlar in dina personuppgifter. Vi kan även använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med de ändamål som vi har informerat dig om (såsom arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål) om och där detta är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar.

 

Vilka delar Astellas personuppgifter med?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • till våra koncernföretag, närstående företag, tredjepartsleverantörer och partner som tillhandahåller databehandlingstjänster åt oss eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i detta säkerhetsmeddelande, såsom att sköta relevanta tjänster och databaser för säkerhetsövervakning och medicinsk information samt hjälpa Astellas att uppfylla rapporteringsförpliktelser. En lista över våra nuvarande koncernföretag finns här.
  • till behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstolar eller annan tredje part när vi anser att ett utlämnande är nödvändigt (i) till följd av en gällande lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen.
  • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att han eller hon enbart får använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast för EU-länder)

I den mån GDPR är tillämplig kan vår rättsliga grund för behandlingen variera beroende på vilken typ av medicinsk information som förfrågan eller klagomålet berör. För många förfrågningar är vår rättsliga grund att behandling av personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen för att besvara förfrågan, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om din förfrågan rör en biverkning kan vi enligt lag vara skyldiga att rapportera det till en tillsynsmyndighet, och behandling av hälsouppgifter är nödvändig med anledning av allmänintresset avseende folkhälsan i enlighet med artiklarna 6.1 c och 9.2 i i GDPR.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna under den nedanstående rubriken Så här kontaktar du oss.

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och kanske inte ger samma skyddsnivå som ditt land.

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta sekretessmeddelande. Dessa omfattar genomförandet av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag, vilka kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

Våra standardavtalsklausuler tillhandahålls på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partner, och ytterligare information lämnas ut på begäran.

 

Lagring av uppgifter

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in för säkerhetsövervakningsändamål under företagets varaktighet eftersom sådan information är viktig av folkhälsoskäl.

Vid förfrågningar om medicinsk information kan personuppgifter lagras i sex år efter det datum då du kontaktar Astellas med en förfrågan.

 

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill ha tillgång till, rätta eller uppdatera dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss enligt den process och de kontaktuppgifter som anges under den nedanstående rubriken Så här kontaktar du oss.
  • Din rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att be oss att radera dina personuppgifter eller att begära portabilitet för dina personuppgifter begränsas på grund av våra rättsliga förpliktelser enligt lagstiftningen kring farmakovigilans. Astellas kan inte radera eller begränsa behandlingen av dina uppgifter av juridiska skäl.
  • Om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkas inte lagligheten för någon behandling som vi har gjort innan ditt återkallande, och detta påverkar inte heller behandling av dina personuppgifter som utförs med stöd i andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke. Du kan göra detta när som helst genom att kontakta oss enligt den process och de kontaktuppgifter som anges under den nedanstående rubriken Så här kontaktar du oss.
  • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten om du vill ha mer information. (Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.)

Vi svarar på alla förfrågningar som vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

 

Uppdateringar av det här sekretessmeddelandet

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande från tid till annan med anledning av juridisk, teknisk eller affärsmässig utveckling. När vi uppdaterar sekretessmeddelandet vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig om det i enlighet med betydelsen av de ändringar som vi gör. Vi inhämtar ditt samtycke till väsentliga ändringar av sekretessmeddelandet om och där det krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Datumet för Senast uppdaterat högst upp i det här sekretessmeddelandet anger när sekretessmeddelandet senast uppdaterades. 

 

Så här kontaktar du oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Astellas Pharma AB, Box 21046,
200 21 Malmö – Momsregistreringsnummer: SE556458700301.

Om du vill utöva någon av dina sekretessrättigheter lämnar du en förfrågan här. 

Vid frågor om vår användning av dina personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud på privacy@astellas.com