Personvernerklæring for farmakovigilans og henvendelser om medisinsk informasjon

 

Sist oppdatert: 12.2021

 

Generell informasjon

Astellas Pharma (“Astellas“) respekterer din rett til personvern og behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, inkludert Den europeiske personvernforordningen (“GDPR”). Denne personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg i forbindelse med farmakovigilans og medisinsk informasjon, og hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i denne personvernerklæringen.

 

Hva gjør Astellas?

Astellas Pharma er et globalt legemiddelselskap, og det øverste morselskapet har hovedkontor i Tokyo i Japan.  Vår misjon er å forbedre livene til pasienter på følgende viktige områder: transplantasjon, urologi, onkologi og infeksjonsbehandling.

Du finner mer informasjon om Astellas under “Om oss” på nettstedet vårt på https://www.astellas.com/no/about/om-astellas. 

 

Hvilke personopplysninger samler Astellas inn og til hvilke formål?

Hvilke typer informasjon vi kan samle inn og behandle og årsakene til at vi ber deg om å oppgi informasjonen vil avhenge av de registrertes kategorier og/eller databehandlingsaktiviteten:

 

Til farmakovigilans:

Vi kan samle inn følgende personopplysninger, avhengig av hvem som kontakter oss (pasient eller noen som rapporterer om bivirkninger): navn, etternavn, alder, fødselsdato/år, kjønn, initialer, kontaktinformasjon og yrke. Vi kan samle inn flere personopplysninger knyttet til helsedata eller helsehistorikk fra personer med bivirkninger. Vi kan være lovpålagt å bruke informasjonen din til å vurdere sikkerheten til produktene våre og rapportere dataene til tilsynsmyndighetene. Når dataene dine rapporteres til tilsynsmyndighetene, vil personopplysningene deles anonymt. Dataene dine vil ikke brukes til andre formål enn aktiviteter knyttet til farmakovigilans.

Vi kan motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (for eksempel legen som behandler deg), men bare der vi har sjekket at tredjeparten enten har ditt samtykke eller loven tillater eller pålegger dem å utlevere personopplysningene dine til oss. Hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra tredjeparter, vil inkludere de ovennevnte typer personopplysninger, og vi bruker bare opplysningene vi mottar fra disse tredjepartene til å vurdere sikkerheten til produktene våre, rapportere om bivirkninger til tilsynsmyndigheter og kontakte deg om oppfølgingsinformasjon eller bekreftelse.

 

Formål med henvendelser om medisinsk informasjon:

Vi kan samle inn informasjon om navn, etternavn, initialer, fødselsdato/år, kjønn, kontaktinformasjon og yrke fra personer som kontakter oss med medisinske henvendelser. Vi kan samle inn helsedata eller data knyttet til helsehistorikken til personer som sender oss en henvendelse. Vi samler inn denne informasjonen for å svare på din henvendelse og følge deg opp hvis det er nødvendig for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser. Loven kan pålegge oss å rapportere dataene dine til tilsynsmyndighetene hvis henvendelsen din er knyttet til bivirkninger.

Hvis vi ber deg om å oppgi andre personopplysninger som ikke er beskrevet ovenfor, vil vi beskrive hvilken informasjon vi ber deg om å oppgi og årsakene til at vi ber deg om å oppgi denne på tidspunktet vi samler inn personopplysningene.

 

I forbindelse med produktklager:

Vi kan innhente navn, etternavn, initialer, kontaktinformasjon og yrke for personer som rapporterer en produktklage til oss. Hvis det er relevant for evalueringen av produktklagen, kan vi innhente helsedata om personen som ble rammet av klagen. Vi innhenter denne informasjonen for å vurdere og evaluere produktklagen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Vi kan være lovpålagt å rapportere dataene dine til tilsynsmyndighetene eller kontakte deg for å få oppfølgende informasjon.

Som hovedregel vil vi bare bruke personopplysningene vi samler inn fra deg, til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen eller til formålene vi forklarer for deg på tidspunktet vi samler inn personopplysningene dine. Vi kan også bruke personopplysningene dine til andre formål, som ikke er kompatible med formålene vi har oppgitt til deg (for eksempel arkivering av allmenne hensyn, vitenskapelig eller historisk forskningsformål, eller statistiske formål), dersom de gjeldende personvernlovene tillater det.

 

Hvem deler Astellas personopplysningene mine med?

Vi kan utlevere personopplysningene dine til følgende kategorier eller mottakere:

  • til våre konsernselskaper og tilknyttede selskaper, tredjeparts tjenesteleverandører og partnere som leverer databehandlingstjenester til oss, eller som på annen måte behandler personopplysninger til formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, for eksempel i forbindelse med farmakovigilans og tjenester og databaser for helseopplysninger, og for å hjelpe Astellas med å oppfylle rapporteringskravene. Du finner en oppdatert liste med konsernselskapene våre her;
  • til enhver kompetent myndighet, reguleringsorgan, offentlig etat, domstol eller andre tredjeparter der vi mener at utlevering er nødvendig (i) på grunn av gjeldende lover eller forskrifter, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser;
  • til en potensiell kjøper (og deres agenter og rådgivere) i forbindelse med forslag om kjøp, fusjon eller oppkjøp av noen del av vår virksomhet, forutsatt at vi informerer kjøperen om at den bare må bruke personopplysningene dine til de formålene som er oppgitt i denne personvernerklæringen.

 

Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger (kun for EU-land)

I den grad personvernforordningen (GDPR) gjelder, kan rettsgrunnlaget for behandlingen vår variere avhengig av arten av henvendelsen om medisinsk informasjon eller klagen. For mange henvendelser er rettsgrunnlaget vårt at behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi, for å ivareta vår legitime interesse, skal kunne svare på henvendelsen, i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. Hvis henvendelsen din er knyttet til en bivirkning, kan vi være pålagt ved lov å rapportere til tilsynsmyndighetene, og behandling av helsedata er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav c og artikkel 9 nr. 2 bokstav i i personvernforordningen.

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om det rettslige grunnlaget for innsamling og bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene under overskriften “Slik kontakter du oss” nedenfor.

Hvordan ivaretar Astellas sikkerheten til personopplysningene mine?

Vi bruker nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine som vi samler inn og behandler. Tiltakene vi bruker, er utformet for å gi et sikkerhetsnivå som er i samsvar med risikoen ved behandling av personopplysningene dine.

 

Internasjonale dataoverføringer

Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i andre land enn det landet du er bosatt i. Disse landene kan ha databeskyttelseslover som er forskjellige fra lovene i landet ditt, og som kanskje ikke gir samme beskyttelsesnivå som landet ditt.

Vi tar imidlertid nødvendige forholdsregler for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen. Disse inkluderer implementering av Europakommisjonens standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger mellom våre konsernselskaper, som krever at alle konsernselskaper beskytter personopplysninger de behandler fra EØS i samsvar med EUs personvernlovgivning.

Våre standard kontraktsklausuler er tilgjengelige på forespørsel. Vi har implementert lignende hensiktsmessige sikkerhetstiltak med våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere, og du kan få mer informasjon om disse på forespørsel.

 

Datalagring

Vi lagrer personopplysninger som vi samler inn i forbindelse med farmakovigilans, så lenge selskapet eksisterer, siden slik informasjon er viktig med hensyn til folkehelsen.

I forbindelse med henvendelser om helseinformasjon kan vi lagre personopplysninger i seks år fra datoen du kontakter Astellas med henvendelsen.

 

Dine databeskyttelsesrettigheter

Du har følgende databeskyttelsesrettigheter:

  • Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved å bruke fremgangsmåten og kontaktopplysningene under overskriften “Slik kontakter du oss” nedenfor.
  • Retten din til å reservere deg mot behandling av personopplysningene dine eller til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine eller slette personopplysningene dine, eller til å be om portabilitet for personopplysningene dine, vil være begrenset på grunn av våre lovbestemte forpliktelser under lovene om farmakovigilans. Astellas vil av juridiske grunner ikke kunne slette eller begrense behandlingen av dataene dine.
  • Hvis vi har samlet inn og behandlet personopplysningene dine med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake samtykke, vil det ikke ha noen betydning for noen behandling vi har gjort før du trakk tilbake samtykke, og det vil heller ikke påvirke behandling av personopplysningene dine som skjer på lovlig vis eller etter samtykke. Du kan gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved bruk av prosessen og kontaktopplysningene under overskriften “Slik kontakter du oss” nedenfor.
  • Du har rett til å klage til databeskyttelsesmyndigheter om vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Du kan kontakte dine lokale databeskyttelsesmyndigheter hvis du vil ha mer informasjon: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, telefon 2239 6900, e-post postkasse@datatilsynet.no. Website: https://www.datatilsynet.no/.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra personer som ønsker å utøve sine databeskyttelsesrettigheter i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

 

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen etter juridiske, tekniske eller forretningsmessige endringer. Når vi oppdaterer personvernerklæringen vår, vil vi gjøre det som er nødvendig for å informere deg, avhengig av hvor omfattende endringene er. Vi vil innhente ditt samtykke til eventuelle vesentlige endringer i personvernerklæringen der dette kreves av gjeldende databeskyttelseslover.

Du kan se når denne personvernerklæringen sist ble oppdatert ved å se på datoen “sist oppdatert” som vises øverst i denne personvernerklæringen.

 

Slik kontakter du oss

Datakontrolløren for personopplysningene dine er Astellas Pharma, Brogata 7, 2000 Lillestrøm, Norway, Momsnummer:: NO968 090 364.

Hvis du vil utøve noen av personvernrettighetene dine, kan du sende en henvendelse her.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til vår bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på: privacy@astellas.com.