Mal for Personvernerklæring (begivenhet)

Sist oppdatert: 09.04.2019

Astellas Pharma («Astellas») respekterer din rett til personvern. Denne Personvernerklæringen forklarer hvem vi er, hvordan vi samler inn, deler og bruker personopplysninger om deg, når du deltager i en begivenhet arrangeret af Astellas, såsom et internt eller eksternt møde, seminar, webinar eller anden online aktivitet, eller en konference (samlet benævnt «begivenhet») og hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter. Denne erklæring supplerer vores generelle Personvernerklæring som du kan finde på https://www.policy.astellas.dk/no-general-privacy-notice/.Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av de kontaktdetaljer som gis nederst i denne Personvernerklæringen.

 

Hva er det Astellas gjør?

Astellas Pharma er et globalt farmasøytisk firma, med et morselskap som har hovedkvarter i Tokyo, Japan. Vi ser det som vår oppgave å forbedre livene til pasienter på følgende sentrale områder: Transplantasjon, urologi, onkologi, og anti-infektiver.

For mer informasjon om Astellas, vennligst se avsnittet «Om» i vår nettside på https://www.astellas.no/om-astellas/.

 

Hvilke personopplysninger samler Astellas inn og hvorfor?

De personopplysninger vi vil kunne samle inn om deg kan grovt deles inn i følgende kategorier:

Typer personopplysninger Hvorfor vi samler dem inn
Vi kan indsamle personoplysninger om dig, herunder dit navn, arbejdssted, stilling, dine kvalifikationer og videnskabelige aktiviteter (såsom tidligere erfaringer med kliniske forsøg og deltagelse i tidligere eller igangværende forskningsstudier med Astellas og andre virksomheder), kontaktoplysninger, og information relateret til din møde- og rejseaktivitet med Astellas og andre relaterede oplysninger, som led i vores planlægning og gennemførsel af et arrangement. Vi vil bruge denne information til at dokumentere din deltagelse i arrangementet, fx ved brug af deltagerlister, for at tilbyde dig service under arrangementet såsom måltider, og for at sikre at vi organiserer et effektivt og sikkert arrangement, for at modtage feed-back fra dig omkring arrangementet og for generelt at følge op på afviklingen af arrangementet.

Vi kan indsamle personopplysninger såsom IP-adresse, apparattype, apparatets unikke identifikasjonsnummer, og anden teknisk informasjon, hvis du anvender en mobil applikation eller anden digital enhed som led i begivenheten.

Hvor vi anvender informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi som led i indsamlingen af personoplysninger, vil dette være forklaret yderligere i vores Policy for Informasjonskapsler som du finder her https://www.policy.astellas.dk/no-cookie/

 

Vi bruger denne information for at kunne levere den digitale tjeneste, såsom en mobil applikation eller adgang til WiFi.
Vi kan indsamle personoplysninger omkring dine måltidspræferencer og evt. behov for handikapassistance.

Vi vil bruge denne information for at kunne tilbyde dig relevant information omkring adgang til arrangementet, for at kunne tilbyde dig mad og drikke undervejs, samt for at leve op til gældende ret.

Dele af denne information kan udgøre følsomme personoplysninger, og i dette tilfælde vil vi, såfremt dette er påkrævet, indhente dit tydelige samtykke før vi anvender informationen.

Vi kan optage billeder, film eller lyd eller anden optagelse (samlet benævnt ”optagelser”) som led i vores arrangement eller af arrangementet i sin helhed.

Optagelserne indebærer at vi indsamler dine personoplysninger, inklusiv dit navn, foto, din stilling, stemme, dit udseende, og anden information som du vælger at afgive, fx hvis du taler under arrangementet, dine holdninger tilkendegivet under arrangementet i form af noter, rapporter eller andre formater.

 

Du kan medvirke i sådanne optagelser enten, enten ved fotos eller film med nærbilleder eller mere generelle situationsbilleder.

Vi kan bruge optagelserne til internt eller eksternt at øge opmærksomheden omkring Astellas arrangementer, til brug for undervisning af ansatte, og for at kommunikere generelt om selskabets aktiviteter og initiativer.

 

 

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innhenting og bruk av de personopplysninger som beskrives ovenfor er når behandlingen er i vår legitime interesse når vi planlægger og gennemfører en effektiv og sikker begivenhet, og for at kunne følge op på og kommunikere om begivenheten, og vår interesse ikke overstyres av dine dataverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Vi vil lave optagelser (film, lyd, foto) med udgangspunkt i ditt samtykke, hvis optagelserne inkluderer nærbilleder af dig. Hvis optagelserne alene indeholder situationsbilleder, vil vi behandle personoplysningerne på basis af vår legitime interesse i at drive en ordentlig virksomhed og kommunikere generelt inden for eller uden for virksomheden om selskabets aktiviteter og initiativer. Hvis vi har brug for at behandle følsomme personoplysninger, så vil vi på forhånd have indhentet ditt samtykke.

Hvis vi anvender informasjonskapsler og tilsvarende sporingsteknologi som led i indsamlingen af personoplysninger, vil dette være forklaret yderligere i vores Policy for Informasjonskapsler som du finder her https://www.policy.astellas.dk/no-coookie/

Hvis du har spørsmål om eller trenger mer informasjon angående det rettslige grunnlaget for vår innhenting og bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktdetaljene som er gitt under overskriften «Hvordan du kontakter oss» nedenfor.

 

Hvem er det Astellas deler mine personopplysninger med?

Vi vil kunne offentliggjøre dine personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

  • til våre konsernselskaper, tredjeparts tjenesteleverandører og partnere som leverer services til oss såsom optagelser af begivenheten, eller levering af catering, mødelokaler eller andre services i forbindelse med begivenheten, eller som ellers behandler personopplysninger for slike formål som er beskrevet i denne Personvernerklæringen eller varslet til deg når vi innhenter dine personopplysninger. En liste over våre gjeldende konsernselskaper er tilgjengelig her [lenke] og en liste over våre gjeldende tjenesteleverandører og partnere er tilgjengelig her https://www.astellas.com/en/worldwide ;
  • til eventuelle kompetente rettshåndhevende myndighetsorganer, reguleringsmyndigheter, offentlige byråer, domstoler eller andre tredjeparter når vi mener offentliggjøring er nødvendig (i) i henhold til gjeldende lov eller forskrift, (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller (iii) for å beskytte dine eller noen andre personers vitale interesser;
  • til en potensiell kjøper (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et foreslått kjøp, fusjon eller oppkjøp av noen del av vår virksomhet, forutsett at vi informerer kjøperen at denne kun må bruke dine personopplysninger for de formål som angis i denne Personvernerklæringen;
  • til enhver annen person med ditt samtykke til offentliggjøringen.

 

Internasjonale dataoverføringer

Dine personopplysninger vil kunne overføres til, og behandles i, andre land enn det land du er bosatt. Disse landene vil kunne ha datavernlover som er forskjellige fra lovene i ditt land (og, i noen tilfeller, kan det være at de ikke gir like god beskyttelse).

Nærmere bestemt befinner våre servere seg iDanmark og Norge, og våre konsernselskaper og tredjeparts tjenesteleverandører og partnere opererer inden for og uden for EU, f.eks. i USA og Japan. Dette innebærer at når vi innhenter dine personopplysninger vil vi kunne behandle dem i hvilke som helst av disse landene.

Vi har imidlertid iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å kreve at dine personopplysninger vil fortsette å være beskyttet i samsvar med denne Personvernerklæringen. Dette inkluderer implementering av Europakommisjonens standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger mellom våre konsernselskaper, som krever at alle konsernselskaper beskytter de personopplysningene de behandler fra EØS i samsvar med EUs datavernlov. Våre standard kontraktsklausuler kan oppgis på forespørsel.

Vi har implementert tilsvarende hensiktsmessige sikkerhetstiltak hos våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere og ytterligere detaljer kan gis på forespørsel.

 

Hvordan holder Astellas mine personopplysninger sikre?

Vi anvender hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysningene vi innhenter og behandler om deg. De tiltakene vi anvender er utformet for å gi et sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig for risikoen med å behandle dine personopplysninger. Spesifikke tiltak vi tar i bruk inkluderer opbevaring af personoplysninger i interne systemer, som er passende beskyttet med adgangsbegrænsning og under anvendelse af rimelig kontraktmæssig og anden teknisk beskyttelse.

Datalagring

Vi tar vare på personopplysninger vi innhenter fra deg når vi har et igangværende legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel, for å gi deg en tjeneste du har bedt om eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noe igangværende legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel, fordi dine personopplysninger er blitt lagret i sikkerhetskopierte arkiver), vil vi lagre dine personopplysninger på en sikker måte og isolere dem fra all videre behandling frem til sletting er mulig. 

Dine datavernrettigheter

Du har følgende datavernrettigheter:

  • Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller kreve sletting av dine personopplysninger, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved hjelp av de kontaktdetaljene som gis under overskriften «Hvordan du kontakter oss» nedenfor.
  • I tillegg kan du, hvis du er bosatt i EU, komme med innsigelser til behandling av dine personopplysninger, be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger eller kreve overførbarhet for dine personopplysninger. Nok en gang, du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved hjelp av de kontaktetaljer som gis under overskriften «Hvordan du tar kontakt med oss» nedenfor.
  • Du har rett til å avmelde deg fra markedsføringsmeldinger vi sender deg når som helst. Du kan utøve denne retten ved å klikke på lenken «avbryt abonnement» eller «avmelde» i de markedsførings-epostene vi sender deg. For å avmelde deg fra andre former for markedsføring (så som postsendt markedsføring eller telemarketing), vennligst ta kontakt med oss ved hjelp av de kontaktdetaljene som gis under overskriften «Hvordan du kontakter oss» nedenfor.
  • Tilsvarende, hvis vi har innhentet og behandler dine personopplysninger med ditt samtykke, kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Om du trekker tilbake ditt samtykke vil ikke dette påvirke lovlighetene av eventuell behandling vi har utført før din tilbaketrekking, heller ikke vil det påvirke behandlingen av dine personopplysninger som utføres med hjemmel i andre lovlige behandlingsgrunner enn samtykke.
  • Du har rett til å klage til en datavernmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt dine lokale datavernmyndigheter. (Kontaktdetaljer for datavernmyndighetene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Sveits og enkelte ikke-europeiske land (inkludert USA og Canada) er tilgjengelig her https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine datavernrettigheter i samsvar med gjeldende datavernlover. 

Oppdateringer til denne Personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne Personvernerklæringen fra tid til annen som reaksjon på endrede rettslige, tekniske eller forretningsmessige utviklingstrekk. Når vi oppdaterer vår Personvernerklæring, vil vi iverksette nødvendige tiltak for å informere deg, som er i overensstemmelse med betydningen av de endringer vi foretar. Vi vil innhente ditt samtykke til enhver vesentlig endring i Personvernerklæringen hvis og når dette kreves av gjeldende datavernlover.

Du kan se når denne Personvernerklæringen sist ble oppdatert ved å sjekke «sist oppdatert»-datoen som vises på øverst på denne Personvernerklæringen. 

Hvordan du kontakter oss og vår datavernansvarlige

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om vår bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår datavernansvarlige ved hjelp av følgende detaljer: privacy@astellas.com.

Den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger er Astellas Pharma, Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, Norway, VATnumber: NO968 090 364.