Sekretesspolicy UroLog

Senast uppdaterat:  24 januari 2020

Astellas Pharma AB, organisationsnummer:  556458-7003, (nedan ”Astellas”, ”vi” eller ”oss”) respekterar din rätt till skydd av personuppgifter. 

Denna sekretesspolicy förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig, samt vilka rättigheter du har. Om du har frågor om vår användning av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned i denna sekretesspolicy.

Vad gör Astellas?

Astellas Pharma är ett globalt läkemedelsföretag vars överordnade moderbolag har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. Vår mission är att förbättra patienters liv inom följande nyckelområden: transplantation, urologi, onkologi och infektioner. 

Mer information om Astellas finns under avsnittet ”Om” på vår webbplats på https://www.astellas.se/om-astellas/

Vilka personuppgifter samlar Astellas in och varför?

De personuppgifter som vi kan samla in om dig tillhör följande huvudkategorier:

  • Uppgifter som du lämnar frivilligt

Vi ber dig lämna vissa uppgifter frivilligt. De typer av uppgifter som vi ber dig lämna, och orsakerna till att vi ber dig om det, omfattar följande:

Typ av personuppgifter          

Varför vi samlar in dem

Ditt namn

Din ålder och ditt kön

Din e-postadress

Vätskeintag

Blåstömning

Träning/motionsaktivitet

Pågående medicinsk behandling

För att kunna tillhandahålla och ge dig åtkomst till Tjänsten och säkerställa att den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

För att kunna utveckla och förbättra Tjänsten och Applikationen.

För att kommunicera med dig angående Tjänsten.

För marknadsföring av Tjänsten genom publicering av oidentifierbara sammanställningar av information (statistik) om användarna och deras användning av Tjänsten.

Om vi ber dig lämna eventuella andra personuppgifter som inte beskrivs ovan kommer de personuppgifter som vi ber dig lämna och orsakerna till detta att förklaras för dig vid den tidpunkt då vi samlar in dina personuppgifter.

  • Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Vi kan även samla in vissa uppgifter automatiskt från dina mobila enheter. I vissa länder, häribland länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan dessa uppgifter betraktas som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Rent specifikt kan de uppgifter som vi samlar in automatiskt innehålla information som din IP-adress, vilken version av Applikationen du använder, information om vilket operativsystem du har på din mobila enhet och annan teknisk information. 

Insamlingen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att få ökad kunskap om de besökare som använder Tjänsten och vilket innehåll som är av intresse för dem. Vi använder dessa uppgifter i internt analyssyfte samt för att förbättra Applikationens kvalitet och relevans för våra besökare. Dessutom använder vi uppgifterna för generell drift och allmänt underhåll av de datasystem som används för att tillhandahålla Tjänsten.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket förklaras vidare under rubriken ”Cookies och liknande spårningsteknik” nedan.

I allmänhet använder vi endast de personuppgifter som vi samlar in från dig i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, eller i de syften som vi förklarar vid den tidpunkt då vi samlar in dina personuppgifter. Vi kan emellertid även använda dina personuppgifter i andra syften som inte är oförenliga med de syften som vi har informerat dig om (exempelvis arkivering av allmänt intresse, vetenskaplig eller historisk forskning, eller statistik), om och när detta är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vem delar Astellas mina personuppgifter med?

Vi kan förmedla dina personuppgifter till externa tjänsteleverantörer och partner som levererar databehandlingstjänster till oss, eller som på annat sätt behandlar personuppgifter i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast besökare inom EES)

Om du är besökare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beror vår rättsliga grund för insamling och användning av de personuppgifter som beskrivs ovan på de aktuella personuppgifterna och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem. 

Vi samlar däremot normalt sett endast in personuppgifter från dig angående din hälsa när vi har ditt samtycke till det. För andra typer av personuppgifter är behandlingen i vårt berättigade intresse för att tillhandahålla dig åtkomst till Tjänsten, och detta inkräktar inte på dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. 

Om du har frågor eller vill ha mer information om den rättsliga grund som vi anger för att samla in och använda dina personuppgifter får du gärna kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Cookies och liknande spårningsteknik

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (gemensamt, ”Cookies”) för att samla in och använda personuppgifter om dig [inklusive för intressebaserad reklam]. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan kontrollera cookies, läs vårt Cookie-meddelande https://policy.astellas.dk/se-cookie/.

Hur skyddar Astellas mina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig så att de inte försvinner, blir stulna, utsätts för otillåten åtkomst, ändras eller förstörs. De åtgärder som vi vidtar har utformats för att åstadkomma en nivå av säkerhet som är lämplig för risken med behandlingen av dina personuppgifter. Specifika åtgärder som vi vidtar omfattar kryptering av dina personuppgifter när de överförs mellan Tjänsten och servern.

Lagring av data

Vi lagrar personuppgifter som vi samlar in från dig i de fall då vi har ett löpande, lagligt och affärsmässigt behov att göra det (till exempel för att tillhandahålla en tjänst som du har bett om, eller för att följa gällande juridiska, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav). 

När vi inte har ett löpande, lagligt och affärsmässigt behov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel om dina personuppgifter förvaras i säkerhetskopior), lagra dem på ett säkert sätt och isolera dem från all fortsatt behandling tills de går att radera. Detta sker till exempel om du säger upp Avtalet genom att be Astellas att radera din användarprofil och tar bort Applikationen från dina mobila enheter, om din användarprofil raderas på grund av uteblivna registreringar i tre månader, eller om vi på annat sätt upphör att leverera Tjänsten.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Om du vill få åtkomst till, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta privacy@astellas.com.
  • Du kan dessutom invända dig mot behandlingav dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingenav dina personuppgifter eller begära överflyttning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta privacy@astellas.com.
  • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du på samma sätt när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten i en eventuell behandling som vi genomfört innan du återkallade ditt samtycke, och inte heller påverkar det behandlingen av dina personuppgifter som genomförs baserat på rättliga grunder utöver samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke omedelbart uppmanas du att ta bort Applikationen från din mobila enhet och kontakta se@astellas.com med ett meddelande om att du vill få din användarprofil raderad.
  • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet gällande vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information ombeds du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet, i Sverige Datainspektionen. (Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa utomeuropeiska länder (bland annat USA och Kanada) finns här http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Vi svarar på alla meddelanden som vi får från privatpersoner som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Minderårigas användning av denna Tjänst

Det är inte vår avsikt att vår Applikation eller Tjänst ska användas av personer under 18 år.

Uppdateringar av denna sekretesspolicy

Astellas kan när som helst göra tillägg eller ändringar i sekretesspolicyn i samband med ändringar i lagstiftning eller andra regler, eller om det sker ändringar eller uppdateringar av Tjänsten. Om vi genomför ändringar i sekretesspolicyn som vi bedömer vara väsentliga informerar vi dig om detta trettio (30) dagar i förväg via Tjänsten eller via de kontaktuppgifter som du uppgav vid registreringen av ditt användarkonto. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har trätt i kraft betyder det att du godkänner ändringen och att den uppdaterade sekretesspolicyn gäller för Tjänsten. Du har alltid rätt att säga upp Avtalet genom att radera ditt användarkonto, ta bort Applikationen från din mobila enhet och kontakta Info.se@astellas.com med ett meddelande om att du vill få din användarprofil raderad.

Du kan se när denna sekretesspolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet vid ”Senast uppdaterat” som visas överst i denna sekretesspolicy. 

Så kontaktar du oss

Om du har frågor om vår användning av dina personuppgifter får du gärna kontakta vår dataskyddspersonal genom att använda följande adress: privacy@astellas.com.

Personuppgiftsansvarig är Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö, Sverige (org.nr. 556458-7003).