Brugervilkår for UroLog

Dato: 22. februar 2019    

 1. Generelt.

Astellas Pharma a/s, CVR nr. 10888638, (herefter ”Astellas”, ”vi” eller ”os”) stiller en applikation til rådighed for mobile enheder (herefter ”Applikationen” eller ”UroLog App”) som et hjælpemiddel til personer der ønsker overblik over sine vandladninger (herefter ”Tjenesten”). UroLog App skaber overblik over dine vandladninger samt væskeindtag, hvilket gør det nemmere at tale med din læge eller specialist om din situation.

I UroLog App kan du nemt registrere hver gang du lader dit vand eller indtager væske. Dine registreringer vises grafisk på enten dags-, uge- eller årsniveau og giver dig et klart billede af dine symptomers omfang. Nærværende brugervilkår gælder ved anvendelse af Tjenesten (herefter ”Aftalen”). Tjenesten stilles omkostningsfrit til rådighed.

Du skal acceptere og godkende denne Aftale for at kunne benytte Tjenesten. Du skal være mindst 18 år eller have tilladelse af en voksen/værge for at kunne anvende Tjenesten. Desuden skal du have en brugerkonto, en mobil enhed der er kompatibel med Applikationen, Applikationen samt en internetopkobling. Astellas garanterer ikke, at Applikationen er kompatibel med din mobile enhed.

Ved at klikke i rubrikken ”Jeg accepterer brugervilkårene” i forbindelse med registrering af din brugerkonto, bekræfter du, at du accepterer og godkender Aftalen. 

Hvis du ikke accepterer Aftalen, eller ikke opfylder vilkårene i Aftalen, er du ikke berettiget til at tilgå eller anvende Applikationen eller Tjenesten. 

 1. Ændringer af Aftalen

Astellas kan fra tid til anden lave tillæg eller foretage ændringer i Aftalen i forbindelse med ændringer i lovgivning eller andre regler, eller såfremt der sker ændringer eller opdatering af Tjenesten. Hvis vi foretager ændringer af Aftalen, som vi bedømmer som væsentlige, vil vi orientere dig herom tredive (30) dage i forvejen via Tjenesten eller via de kontaktoplysninger, du har afgivet ved registreringen af din brugerkonto. Hvis du fortsat benytter Tjenesten, efter at en ændring er trådt i kraft, betyder det, at du har godkendt ændringen og at den opdaterede Aftale er gældende for Tjenesten. Du har altid ret til at opsige Aftalen ved at slette din brugerkonto og fjerne Applikationen fra din mobile enhed, se under pkt. 4 Opsigelse.

 1. Adgang til og brugen af Tjenesten

3.1 Om Tjenesten

Tjenesten gør det muligt for dig, efter registrering af en brugerkonto, at indtaste oplysninger om dig selv i en database. Tjenesten kan herefter tilvejebringe sammenstillinger af de oplysninger, du har afgivet, der senere kan anvendes som analysegrundlag af dig og/eller din læge.

3.2 Brugerkonto

For at kunne få adgang til Tjenesten skal du oprette en brugerkonto. Du garanterer, at de oplysninger, du afgiver i forbindelse med oprettelsen af din brugerkonto, er fuldstændige, sandfærdige og korrekte, samt at disse oplysninger holdes opdaterede.

Den adgangskode, du har valgt for at anvende Tjenesten, beskytter din brugerkonto. Du har pligt til at behandle din adgangskode fortroligt, så andre ikke får adgang til din brugerkonto. Du er ansvarlig for enhver aktivitet, der udøves ved anvendelse af din brugerkonto og din adgangskode. Hvis dit brugernavn eller din adgangskode forsvinder eller bliver stjålet, eller hvis du har grund til at tro, at nogen uretmæssigt har fået adgang til din brugerkonto, beder vi dig om omgående at informere os herom og hurtigst muligt ændre din adgangskode.

 1. Opsigelse

Du har ret til når som helst at opsige Aftalen ved at anmode om at få slettet din brugerprofil. Ved at  kontakte Astellas på: kontakt.dk@astellas.comog meddele at du ønsker din brugerprofil slettet anonymiseres al persondata registreret på din brugerprofil. 

Såfremt du ikke har anvendt Applikationen i 3 måneder, vil du modtage en meddelelse i Applikationen herom samt information om at din brugerkonto slettes og data anonymiseres efter endnu 1 uge, medmindre du genoptager registrering. Såfremt du genoptager registrering i Applikationen slettes din brugerprofil ikke.

 1. Ændringer i Tjenesten

Vi forbedrer løbende vores kommunikationsmetoder. Da teknologien udvikler sig, kan der opstå nye muligheder for at forbedre Tjenesten ved at tilføje nye funktioner. Derfor forbeholder vi os ret til når som helst at foretage ændringer i eller opdateringer af Tjenesten. Det kan eksempelvis betyde, at funktioner i Tjenesten, der fandtes ved oprettelsen af din brugerkonto, kan blive ændret eller fjernet. 

Astellas kan endvidere fra tid til anden udarbejde opdaterede versioner af Applikationen og automatisk opgradere den version af Applikationen, som du anvender på din mobile enhed. Du giver dit samtykke til, at en sådan automatisk opgradering af Applikationen på din mobile enhed foretages, og at denne Aftale er gældende for alle sådanne opdateringer.

 1. Udelukkelse fra Tjenesten

Vi har ret til at udelukke dig fra at benytte Tjenesten ved I) mistanke om, at nogen uretmæssigt har fået adgang til din brugerkonto, II) brud på Aftalen, eller III) brud på love eller bestemmelser. Udelukkelse fra Tjenesten kan ske uden varsel.

 1. Behandling af personoplysninger

Som led i oprettelse af din brugerkonto og benyttelse af Applikationen og Tjenesten vil Astellas behandle dine personoplysninger. Læs mere herom i vores privatlivspolitik i appen.

 1. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at Tjenesten stilles til rådighed ”som den er og forekommer”. Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Tjenesten fungerer tilfredsstillende. Fra tid til anden kan Tjenesten dog være utilgængelig som følge af tekniske problemer, som følge af vedligeholdelse eller af andre grunde, som Astellas ikke er ansvarlig for. Hverken vi, vores licensgivere eller leverandører kan garantere, hverken eksplicit eller implicit, at Tjenesten eller dens indhold opfylder dine krav og forventninger, at den er tilgængelig uden afbrydelse, er hurtig, sikker eller fejlfri.

Astellas giver ingen garantier for, at Applikationen er fri for virus, spyware eller anden skadelig kode, som kan indeholde kontaminerede eller destruktive elementer, og som kan installeres på din mobile enhed. Det er dit ansvar at implementere de behørige IT-sikkerhedsforanstaltninger (herunder antivirusprogrammer) til at opfylde dine specifikke krav til sikkerhed og driftssikkerhed for Applikationen. 

Du har desuden selv ansvaret for din mobile enhed samt for de mobiloperatørafgifter, der måtte opstå ved brugen af   Tjenesten. Vi påtager os intet ansvar for, at du til enhver tid skal kunne have adgang til Tjenesten og dens indhold.

De sammenstillinger og lignende, som Tjenesten tilvejebringer, baserer sig på de oplysninger, som du registrerer i Tjenesten. Du er ansvarlig for de oplysninger, du registrerer i Tjenesten. Tjenesten er kun et hjælpemiddel og skal ikke betragtes som et behandlingsredskab. For diagnose og behandling af lidelser henvises du til din læge/behandler. Astellas påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte skader, tab af data eller andet tab på grund af driftsnedbrud eller anden følgeskade, uanset af hvilken art, på grund af brugen af Tjenesten, medmindre der er tale om forsætlighed eller grov forsømmelighed fra vores side.

 1. Immaterielle rettigheder

9.1 Generelt

Indholdet i og rettigheder til Tjenesten (herunder alle immaterielle rettigheder, så som varemærkerettigheder, designrettigheder og ophavsrettigheder mv., og informationer så som tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og sammenstillinger af disse samt al software, der anvendes i Tjenesten) tilhører Astellas, vores licensgivere eller leverandører, medmindre andet står udtrykkeligt anført i Aftalen. Indholdet er, eller kan være, beskyttet af gældende internationale love, herunder, men ikke begrænset til love om ophavsret og andre love og aftaler, der beskytter immaterielle rettigheder og ejendomsret. Du forpligter dig til at følge sådanne gældende love og aftaler, og til ikke at ændre, sløre eller fjerne notitser angående ejendomsret eller andre rettigheder i sådant indhold.

Undtaget som udtrykkeligt angivet i denne Aftale, giver intet i denne Aftale dig nogen rettigheder i relation til immaterielle rettigheder ejet eller licenseret af os (herunder tekst, grafik, software, fotografier og øvrige billeder, videoer, lyd, varemærker og logoer), og du accepterer, at du ikke opnår ejerskab til rettighederne ved download og brug af Applikationen og Tjenesten.

9.2 Tilladelse til brug af software

Software, herunder Applikationen, der indgår i Tjenesten, sælges ikke til dig. Via Tjenesten får du alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig brugsret til anvendelse af Applikationens software i forbindelse med brug af Tjenesten på din mobile enhed. Vi beholder ejendomsretten til alle kopier af softwaren, også efter at softwaren er installeret på din mobile enhed, og du accepterer, at du ikke opnår ejerskab til softwaren ved at downloade Applikationen og benytte dig af Tjenesten.

Vi har ret til, uden restriktioner, at overdrage denne licens, eller dele heraf, til tredjepart. Du har ikke ret til at overdrage denne licens, eller dele heraf, eller overføre eller underlicensere dine rettigheder ifølge licensen, til tredjepart.

Du må desuden ikke uretmæssigt slette, de-kompilere, ”reverse engineer”, ”reverse compile”, ændre, oversætte eller udføre nogen lignende foranstaltning rettet imod den integrerede software i Applikationen, medmindre ufravigelig dansk lovgivning udtrykkeligt tillader dette,

Eventuel software fra tredjepart, der indgår i Tjenesten, licenseres til dig, enten ifølge Aftalen, eller i overensstemmelse med tredjeparts licensvilkår for sådan software. Vilkårene for brug af sådan tredjeparts-software kan tilvejebringes på anmodning.

 1. Øvrigt

Såfremt intet andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, udgør Aftalen den fuldstændige regulering af forholdet mellem dig og Astellas vedrørende alle spørgsmål angående Applikationen og Tjenesten.

Bestemmelserne om immaterielle rettigheder, garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning skal fortsat være gældende efter Aftalens ophør.

 1. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister vedrørende Aftalen, Tjenesten eller Applikationen skal anlæggesved Astellas’ hjemting. Såfremt du er forbruger, vil dit hjemting være rette værneting. 

 1. Kontaktoplysninger

Adresse:
Astellas Pharma a/s
Kajakvej 2
2770 Kastrup
Danmark

E-mail-adresse:
kontakt.dk@astellas.com