Brukervilkår for UroLog

Dato: 22. februar 2019    

 1. Generelt.

Astellas Pharma, Org nr.  968090364, (nedenfor ”Astellas”, ”vi” eller ”oss”) stiller en applikasjon til rådighet for mobile enheter (nedenfor ”Applikasjonen”eller ”UroLog App”) som et hjelpemiddel til personer som ønsker oversikt over vannlatingene sine (nedenfor ”Tjenesten”). UroLog App gir oversikt over vannlatingene og væskeinntakene dine, slik at det blir enklere for deg å snakke med legen eller spesialisten din om situasjonen din.

I UroLog App kan du enkelt registrere hver gang du later vannet eller inntar væske. Registreringene dine vises grafisk på enten dags-, uke- eller årsnivå og gir deg et klart bilde av hvilket omfang symptomene dine har. Disse brukervilkårene gjelder ved bruk av Tjenesten (nedenfor ”Avtalen”). Tjenesten stilles til rådighet uten kostnader.

Du må godta denne Avtalen for å kunne benytte Tjenesten. Du må være minst 18 år eller ha tillatelse av en voksen/verge for å kunne bruke Tjenesten. I tillegg må du ha en brukerkonto, en mobil enhet som er kompatibel med Applikasjonen, Applikasjonen samt en Internett-tilkobling. Astellas garanterer ikke at Applikasjonen er kompatibel med din mobile enhet.

Ved å klikke i feltet  ”Jeg godtar brukervilkårene” i forbindelse med registrering av brukerkontoen din bekrefter du at du godtar Avtalen. 

Hvis du ikke godtar Avtalen eller ikke oppfyller vilkårene i Avtalen, er du ikke berettiget til å få tilgang til eller bruke Applikasjonen eller Tjenesten. 

 1. Endringer av Avtalen

Astellas kan fra tid til annen komme med tillegg eller gjøre endringer i Avtalen i forbindelse med endringer i lovgivning eller andre regler, eller hvis det skjer endringer eller oppdatering av Tjenesten. Hvis vi gjør endringer i Avtalen som vi vurderer som vesentlige, vil vi informere deg om dette tretti (30) dager i forveien, enten via Tjenesten eller via de kontaktopplysningene du har gitt ved registreringen av brukerkontoen din. Hvis du fortsatt benytter Tjenesten etter at en endring har trådt i kraft, betyr det at du har godkjent endringen, og at den oppdaterte Avtalen er gjeldende for Tjenesten. Du har alltid rett til å si opp Avtalen ved å slette brukerkontoen din og fjerne Applikasjonen fra den mobile enheten din, se under punkt 4 Oppsigelse.

 1. Tilgang til og bruk av Tjenesten

3.1 Om Tjenesten

Tjenesten gjør det mulig for deg å legge inn opplysninger om deg selv i en database, etter at du har registrert en brukerkonto. Tjenesten kan deretter lage sammenstillinger av opplysningene du har gitt, slik at du og/eller legen din senere kan bruke disse som analysegrunnlag.

3.2 Brukerkonto

For å få tilgang til Tjenesten må du opprette en brukerkonto. Du garanterer at de opplysningene du gir i forbindelse med at brukerkontoen din opprettes, er fullstendige, sanne og korrekte, samt at disse opplysningene holdes oppdaterte.

Passordet du har valgt for å bruke Tjenesten, beskytter brukerkontoen din. Du har plikt til å behandle passordet ditt fortrolig, slik at andre ikke får tilgang til brukerkontoen din. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som utøves ved bruk av brukerkontoen og passordet ditt. Hvis brukernavnet eller passordet ditt blir borte eller blir stjålet, eller hvis du har grunn til å tro at noen urettmessig har fått tilgang til brukerkontoen din, ber vi deg om å informere oss om dette umiddelbart og så raskt som mulig endre passordet.

 1. Oppsigelse

Du har rett til når som helst å si opp Avtalen ved å be om å få slettet brukerprofilen din. Ved å kontakte Astellas på: kontakt.dk@astellas.com og gi beskjed om at du ønsker å få brukerprofilen din slettet, anonymiseres alle personopplysninger som er registrert på brukerprofilen din. 

Hvis du ikke har brukt Applikasjonen på 3 måneder, vil du motta en melding i Applikasjonen om dette, samt informasjon om at brukerkontoen din slettes og opplysninger anonymiseres etter enda 1 uke, med mindre du gjenopptar registrering. Hvis du registrerer deg på nytt i Applikasjonen, blir ikke brukerprofilen slettet.

 1. Endringer i Tjenesten

Vi forbedrer løpende våre kommunikasjonsmetoder. Fordi teknologien utvikler seg, kan det oppstå nye muligheter for å forbedre Tjenesten ved å legge til nye funksjoner. Derfor forbeholder vi oss retten til når som helst å gjøre endringer i eller oppdateringer av Tjenesten. Det kan for eksempel bety at funksjoner som fantes i Tjenesten da brukerkontoen din ble opprettet, kan bli endret eller fjernet. 

Videre kan Astellas fra tid til annen utarbeide oppdaterte versjoner av Applikasjonen og automatisk oppgradere den versjonen av Applikasjonen som du bruker på den mobile enheten din. Du gir ditt samtykke til at en slik automatisk oppgradering av applikasjonen på din mobile enhet utføres, og at denne Avtalen er gjeldende for slike oppdateringer.

 1. Utestenging fra Tjenesten

Vi har rett til å stenge deg ute fra å bruke Tjenesten ved I) mistanke om at noen urettmessig har fått tilgang til brukerkontoen din, II) brudd på Avtalen, eller III) brudd på lover eller bestemmelser. Utestenging fra Tjenesten kan skje uten varsel.

 1. Behandling av personopplysninger

Som et ledd i at du har opprettet en brukerkonto og bruker Applikasjonen og Tjenesten, kommer Astellas til å behandle personopplysningene dine. Les mer om dette i vår personvernerklæring i appen.

 1. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Du godtar at Tjenesten stilles til rådighet ”som den er og forekommer”. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at Tjenesten fungerer tilfredsstillende. Fra tid til annen kan Tjenesten imidlertid være utilgjengelig som følge av tekniske problemer, som følge av vedlikehold eller av andre grunner som Astellas ikke er ansvarlig for. Verken vi, våre lisensgivere eller leverandører kan garantere, verken eksplisitt eller implisitt, at Tjenesten eller innholdet i den oppfyller dine krav og forventninger, at den er tilgjengelig uten avbrudd, er rask, sikker eller feilfri.

Astellas gir ingen garantier for at Applikasjonen er fri for virus, spionvare eller annen skadelig kode, som kan inneholde kontaminerte eller destruktive elementer, og som kan bli installert på den mobile enheten din. Det er ditt ansvar å implementere de nødvendige IT-sikkerhetstiltakene (herunder antivirusprogrammer) for å oppfylle dine spesifikke krav til sikkerhet og driftssikkerhet for Applikasjonen. 

Du har dessuten selv ansvaret for den mobile enheten din samt for de mobiloperatøravgiftene som måtte oppstå ved bruken av Tjenesten. Vi påtar oss ikke ansvar for at du til enhver tid skal kunne ha tilgang til Tjenesten og innholdet i den.

De sammenstillingene og tilsvarende som Tjenesten leverer, baserer seg på de opplysningene som du registrerer i Tjenesten. Du er ansvarlig for de opplysningene du registrerer i Tjenesten. Tjenesten er utelukkende et hjelpemiddel og skal ikke regnes som et behandlingsverktøy. For diagnose og behandling av lidelser henvises du til legen/behandleren din. Astellas påtar seg ikke noe ansvar for verken direkte eller indirekte skader, tap av data eller andre tap som skyldes driftsstans eller annen følgeskade, uavhengig av type, på grunn av bruken av Tjenesten, med mindre det dreier seg om forsettlighet eller grov forsømmelse fra vår side.

 1. Immaterielle rettigheter

9.1 Generelt

Innholdet i og rettigheter til Tjenesten (herunder alle immaterielle rettigheter, som varemerkerettigheter, mønsterrett og opphavsrett osv., og informasjon som tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder og sammenstillinger av disse samt all programvare som brukes i Tjenesten) tilhører Astellas, våre lisensgivere eller leverandører, med mindre annet er uttrykkelig angitt i Avtalen. Innholdet er, eller kan være, beskyttet av gjeldende internasjonale lover, herunder, men ikke begrenset til lover om opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter immaterielle rettigheter og eiendomsrett. Du forplikter deg til å følge slike gjeldende lover og avtaler og til ikke å endre, skjule eller fjerne merknader angående eiendomsrett eller andre rettigheter i slikt innhold.

Med unntak av hva som uttrykkelig er angitt i denne Avtalen, gir ikke noe i denne Avtalen deg rett med hensyn til immaterielle rettigheter som eies eller lisensieres av oss (herunder tekst, grafikk, programvare, fotografier og andre bilder, videoer, lyd, varemerker og logoer), og du godtar at du ikke oppnår eierskap til rettighetene ved nedlasting og bruk av Applikasjonen og Tjenesten.

9.2 Tillatelse til bruk av programvare

Programvare, herunder Applikasjonen, som inngår i Tjenesten, selges ikke til deg. Via Tjenesten får du utelukkende en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar rett til å bruke Applikasjonens programvare i forbindelse med bruk av Tjenesten på den mobile enheten din. Vi beholder eiendomsretten til alle kopier av programvaren, også etter at programvaren er installert på den mobile enheten din, og du godtar at du ikke oppnår eierskap til programvaren ved å laste ned Applikasjonen og benytte deg av tjenesten.

Vi har rett til, uten begrensninger, å overdra denne lisensen, eller deler av den, til tredjepart. Du har ikke rett til å overdra denne lisensen, eller deler av den, eller overføre eller underlisensiere dine rettigheter i henhold til lisensen, til tredjepart.

Du skal heller ikke urettmessig slette, dekompilere, foreta omvendt utvikling, bakoverkompilere, endre, oversette eller utføre liknende tiltak med den integrerte programvaren i Applikasjonen, med mindre ufravikelig norsk lovgivning uttrykkelig tillater dette.

Eventuell programvare fra tredjepart som inngår i Tjenesten, lisensieres til deg, enten ifølge Avtalen, eller i overensstemmelse med tredjeparts lisensvilkår for slik programvare. Vilkårene for bruk av slik tredjeparts programvare kan utleveres på anmodning.

 1. Annet

Så sant ikke annet uttrykkelig er avtalt i skriftlig form, utgjør Avtalen den hele og fulle reguleringen av forholdet mellom deg og Astellas, med hensyn til alle spørsmål angående Applikasjonen og Tjenesten.

Bestemmelsene om immaterielle rettigheter, garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning skal fortsatt være gjeldende etter opphør av Avtalen.

 1. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk lovgivning. Eventuelle tvister med hensyn til Avtalen, Tjenesten eller Applikasjonen skal anlegges ved Astellas’ hjemting. Så sant du er forbruker vil ditt hjemting være det riktige vernetinget. 

 1. Kontaktopplysninger

Adresse:
Astellas Pharma
Hagaløkkeveien 26
1383 Asker
Norge
E-postadresse:
kontakt.dk@astellas.com