Användarvillkor för UroLog

Användarvillkor för UroLog

Datum: 22 februari 2019    

 1. Allmänt

Astellas Pharma AB, organisationsnummer 556458-7003, (nedan ”Astellas”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller en applikation för mobila enheter (nedan ”Applikationen” eller ”UroLog App”) som ett hjälpmedel för personer som vill få överblick över sina blåstömningar (nedan ”Tjänsten”). UroLog App ger dig överblick över dina blåstömningar och ditt vätskeintag, vilket gör det lättare att tala med din läkare eller specialist om din situation.

I UroLog App kan du enkelt registrera varje gång du tömmer blåsan eller intar vätska. Dina registreringar visas grafiskt på dags-, vecko- eller årsnivå och ger dig en tydlig bild över symptomens omfattning. Dessa användarvillkor gäller vid användning av Tjänsten (nedan ”Avtalet”). Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt.

Du måste acceptera och godkänna detta Avtal för att kunna använda Tjänsten. Du måste vara minst 18 år eller ha tillstånd från en vuxen/vårdnadshavare för att kunna använda Tjänsten. Dessutom behöver du ett användarkonto, en mobil enhet som är kompatibel med Applikationen, själva Applikationen samt en internetuppkoppling. Astellas garanterar inte att Applikationen är kompatibel med din mobila enhet.

Genom att kryssa i rubriken ”Jag godkänner användarvillkoren” i samband med registrering av ditt användarkonto bekräftar du att du accepterar och godkänner Avtalet. 

Om du inte godkänner Avtalet eller inte uppfyller villkoren i Avtalet är du inte berättigad att få åtkomst till eller använda Applikationen eller Tjänsten. 

 1. Ändringar i Avtalet

Astellas kan när som helst göra tillägg eller ändringar i Avtalet i samband med ändringar i lagstiftning eller andra regler, eller om det sker ändringar eller uppdateringar av Tjänsten. Om vi genomför ändringar i Avtalet som vi bedömer vara väsentliga informerar vi dig om detta trettio (30) dagar i förväg via Tjänsten eller via de kontaktuppgifter som du uppgav vid registreringen av ditt användarkonto. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har trätt i kraft betyder det att du godkänner ändringen och att det uppdaterade Avtalet gäller för Tjänsten. Du har alltid rätt att säga upp Avtalet genom att radera ditt användarkonto och ta bort Applikationen från din mobila enhet, se punkt 4. Uppsägning.

 1. Åtkomst till och användning av Tjänsten

3.1 Om Tjänsten

Tjänsten gör det möjligt för dig att efter registrering av ett användarkonto ange information om dig själv i en databas. Tjänsten kan därefter skapa sammanställningar av den information som du lämnat och som du och/eller din läkare senare kan använda som utgångspunkt för analys.

3.2 Användarkonto

För att kunna få åtkomst till Tjänsten måste du skapa ett användarkonto. Du garanterar att de uppgifter du anger i samband med upprättandet av ditt användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta, samt att dessa uppgifter hålls uppdaterade.

Det lösenord som du har valt för att använda Tjänsten skyddar ditt användarkonto. Du är skyldig att hålla ditt lösenord hemligt så att ingen annan får åtkomst till ditt användarkonto. Du är ansvarig för varje aktivitet som utförs vid användning av ditt användarkonto och ditt lösenord. Om ditt användarnamn eller ditt lösenord försvinner eller blir stulna, eller om du har anledning att misstänka att någon har fått obehörig åtkomst till ditt användarkonto, ber vi dig att omgående informera oss om detta och snarast möjligt ändra ditt lösenord.

 1. Uppsägning

Du har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att begära att få din användarprofil raderad. Genom att kontakta Astellas på: Info.se@astellas.comoch meddela att du vill få din användarprofil raderad anonymiseras alla personuppgifter som har registrerats i din användarprofil. 

Om du inte har använt Applikationen på 3 månader får du ett meddelande i Applikationen om detta, samt information om att ditt användarkonto kommer att raderas och uppgifterna anonymiseras efter ytterligare 1 vecka såvida du inte återupptar registreringen. Om du återupptar registreringen i Applikationen kommer din användarprofil inte att raderas.

 1. Ändringar i Tjänsten

Vi förbättrar våra kommunikationsmetoder löpande. Eftersom tekniken ständigt utvecklas kan nya möjligheter uppstå att förbättra Tjänsten genom tillägg av nya funktioner. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst genomföra ändringar i eller uppdateringar av Tjänsten. Det kan till exempel innebära att funktioner i Tjänsten som fanns vid upprättandet av ditt användarkonto kan ändras eller tas bort. 

Astellas kan dessutom när som helst utarbeta uppdaterade versioner av Applikationen och automatiskt uppgradera den version av Applikationen som du använder på din mobila enhet. Du ger ditt samtycke till att en sådan automatisk uppgradering av Applikationen på din mobila enhet genomförs och att detta Avtal omfattar alla sådana uppdateringar.

 1. Utestängning från Tjänsten

Vi har rätt att utestänga dig från att använda Tjänsten vid I) misstanke om att någon har fått obehörig åtkomst till ditt användarkonto, II) brott mot Avtalet, eller III) brott mot lagar eller bestämmelser. Utestängning från Tjänsten kan ske utan förvarning.

 1. Behandling av personuppgifter

I samband med upprättandet av ditt användarkonto och användning av Applikationen och Tjänsten kommer Astellas att behandla dina personuppgifter. Läs mer om detta i vår sekretesspolicy i appen.

 1. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Du godkänner att Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vid vissa tillfällen kan Tjänsten emellertid vara otillgänglig på grund av tekniska problem, till följd av underhåll eller av andra skäl som Astellas inte ansvarar för. Varken vi, våra licensgivare eller leverantörer kan garantera, varken uttryckligen eller underförstått, att Tjänsten eller dess innehåll uppfyller dina krav och förväntningar, att den är tillgänglig utan avbrott, eller att den är snabb, säker eller felfri.

Astellas ger inga garantier för att Applikationen är fri från virus, spionprogram eller annan skadlig kod som kan innehålla kontaminerade eller destruktiva element och som kan installeras på din mobila enhet. Det är ditt ansvar att installera nödvändiga IT-säkerhetsfunktioner (bland annat antivirusprogram) för att uppfylla dina specifika krav på säkerhet och driftsäkerhet för Applikationen. 

Du har dessutom själv ansvar för din mobila enhet samt för de mobiloperatörsavgifter som kan uppstå vid användning av Tjänsten. Vi tar inget ansvar för att du ska kunna ha ständig åtkomst till Tjänsten och dess innehåll.

De sammanställningar och liknande som Tjänsten tillhandahåller bygger på den information som du registrerar i Tjänsten. Du är ansvarig för den information som du registrerar i Tjänsten. Tjänsten är endast ett hjälpmedel och ska inte ses som ett behandlingsredskap. För diagnos och behandling av besvär hänvisas du till din läkare/behandlare. Astellas tar inget ansvar varken för direkt eller indirekt skada, dataförlust eller annan förlust på grund av driftavbrott eller annan följdskada, oavsett art, till följd av användning av Tjänsten, såvida det inte handlar om avsiktlighet eller grov försummelse från vår sida.

 1. Immateriella rättigheter

9.1 Allmänt

Innehållet i och rättigheterna till Tjänsten (häribland alla immateriella rättigheter, såsom varumärkesrättigheter, mönsterskydd och upphovsrätt m.m., och information såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder och sammanställningar av dessa samt all mjukvara som används i Tjänsten) tillhör Astellas, våra licensgivare eller leverantörer, såvida inget annat uttryckligen anges i Avtalet. Innehållet är, eller kan vara, skyddat av gällande internationella lagar, bland annat, men inte begränsat till, lagar om upphovsrätt och andra lagar och avtal som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du är skyldig att följa dessa gällande lagar och avtal och får inte ändra, radera eller ta bort meddelanden om äganderätt eller andra rättigheter i sådant innehåll.

Med undantag av vad som uttryckligen anges i detta Avtal ger ingenting i detta Avtal dig någon rätt i förhållande till immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av oss (bland annat text, grafik, mjukvara, fotografier och övriga bilder, videor, ljud, varumärken och logotyper), och du accepterar att du inte blir ägare till rättigheterna genom att ladda ned och använda Applikationen och Tjänsten.

9.2 Tillåtelse att använda mjukvara

Mjukvaran, häribland Applikationen som ingår i Tjänsten, säljs inte till dig. Via Tjänsten får du endast en tidsbegränsad, icke-exklusiv, ej överförbar rätt att använda Applikationens mjukvara i samband med användning av Tjänsten på din mobila enhet. Vi behåller äganderätten till samtliga kopior av mjukvaran, även efter att mjukvaran har installerats på din mobila enhet, och du accepterar att du inte blir ägare till mjukvaran genom att ladda ned Applikationen och använda Tjänsten.

Vi har rätt att, utan begränsningar, förmedla denna licens, eller delar av den, till tredje part. Du har ingen rätt att förmedla denna licens, eller delar av den, eller att överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen till tredje part.

Du får dessutom inte utan tillåtelse radera, dekompilera, demontera, bakåtkompilera, ändra, översätta eller utföra någon liknande åtgärd riktad mot den integrerade mjukvaran i Applikationen, såvida inte oeftergivlig svensk lagstiftning uttryckligen tillåter det.

Eventuell mjukvara från tredje part som ingår i Tjänsten licenseras till dig, antingen enligt Avtalet eller i enlighet med tredje parts licensvillkor för sådan mjukvara. Villkoren för användning av sådan tredjepartsmjukvara kan presenteras på begäran.

 1. Övrigt

Såvida ingenting annat uttryckligen har avtalats skriftligen utgör Avtalet den fullständiga regleringen av förhållandet mellan dig och Astellas gällande alla frågor kring Applikationen och Tjänsten.

Bestämmelserna om immateriella rättigheter, garantifriskrivning och ansvarsbegränsning fortsätter att gälla efter att Avtalet upphört.

 1. Lagstiftning och val av domstol

Avtalet omfattas av svensk lagstiftning. Eventuella tvister gällande Avtalet, Tjänsten eller Applikationen ska lämnas in till Astellas hjemting. Under förutsättning att du är användare är ditt hjemting behörig domstol. 

 1. Kontaktuppgifter

Adress:
Astellas Pharma AB
Box 21046
200 21 Malmö

E-postadress:
Info.se@astellas.com